21. neděle v mezidobí B

Autor:
Publikováno:

Texty: 1Kr 8,22-30.41-43 nebo Joz 24,1 – 2a. 14 – 18; Ž 84 nebo 35,15-22; Ef 6, 10-20; J 6, 56-69. Liturgická barva: zelená.

VSTUP

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen.
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a účastenství Ducha svatého s vámi se všemi.
I s tebou.

Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života,
k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.        1Tm 6,12

UVEDENÍ

Vítejte ke slavení 11. neděle po sv. Trojici.

PÍSEŇ

210,1 – 2.7 Ó zasvěť se nám v jitřní záři

CONFITEOR A GLORIA

Dříve než uslyšíme Boží slovo, předložme Hospodinu, co nás trápí, a prosme o jeho slitování.

ticho

Sestoupils, abys nám a za nás dal sám sebe. Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se.   
Přišel jsi k sobě pozvat všechny zavržené a hříšníky. Kriste, smiluj se.
Kriste, smiluj se.   
Sedíš po pravici Otce, zastáváš se nás a přimlouváš se za nás. Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se.

Sláva na nebesích Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení.   
   
Modleme se:

KOLEKTA

Pane Bože, nebeský Otče, prosíme, posiluj svůj lid, aby odpíral všemu pokušení a světskému mámení, a tebe, svého Boha, vyznával upřímným srdcem. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. Amen.

SZ        
Joz 24,1 – 2a. 14 – 18
 
ŽALM       
33,1 – 2  Rozveselte se v Hospodinu    

EPIŠTOLA   
Ef 6,10 – 20

ŽALM II       
33,3 – 4  Rozveselte se v Hospodinu    

 EVANGELIUM   
J 6,60 – 69

KÁZÁNÍ
   
CREDO
602 Svou víru s nadějí
       
PŘÍMLUVY

NAD DARY

Modleme se.
Hospodine, posvěť tento chléb a víno, aby se nám staly znamením nového života v Kristu. Jako chléb vzniká z mnoha obilných zrn a jako se stáčí víno z mnoha hroznů, tak nám dej, abychom v tomto pokrmu byli jedním tělem v Ježíši Kristu. Amen.

PREFACE
Pán s vámi.

I s tebou.

Pozdvihněme svá srdce k Pánu.

Máme je u Pána.

Vzdávejme mu díky.

Je to důstojné a spravedlivé.

Je vskutku správné, vzdávat ti díky a chválu, Bože, neboť nám sesíláš pravý chléb z nebe, který dává život celému světu.
Ty jsi nade všemi, ve všech a skrze všechny působíš a tvým slovem byly stvořeny všechny věci. Svůj lid jsi sytil manou na poušti, i když proti tobě reptal obracel jsi jej z jeho vzdorovitých cest a živil jsi jej svojí moudrostí a pravdou.
Ve svém Synu Ježíši Kristu se nám jako chléb života nabízíš ty sám abychom mohli být živeni a budováni jako jedno tělo ve svazku pokoje. I když ho zabili ti, za jejichž spásu zápasil, ty jsi ho vyzdvihl z hlubin země aby celý svět naplnil svými dary a všechny pokřtil do jednoho těla spojeného jedním Duchem pod jedním Pánem. 
A proto spolu s anděly, proroky a prorokyněmi, apoštoly, matkou Páně i se všemi, kteří nás již předešli do nebeského království k chvále tvé slávy zpíváme:

SANCTUS

Svatý, svatý, svatý, světem neobjatý, Hospodin zástupů, aniž jiný jest Bůh. Plné všecko nebe, plná země tebe.

USTANOVENÍ

Náš Pán Ježíš Kristus v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům se slovy:
Vezměte a jezte. To je + mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.
Stejně vzal po večeři i kalich, vzdal díky, podal jim jej a řekl:
Vezměte jej a pijte z něho všichni. Tento kalich je ta nová smlouva + v mé krvi, která se za vás prolévá na odpuštění hříchů. To čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.

EPIKLÉZE

Duchu svatý, učiň nás v jedno tělo s Kristem. Dej, ať zůstáváme účastníky těla Kristova až do onoho dne, kdy s ním budeme večeřet v jeho království.

OTČE NÁŠ

POZDRAVENÍ POKOJE

Pane Ježíši Kriste, ty sám jsi řekl: Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj dávám vám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve.  Pokoj Páně ať je vždycky s námi.
Pozdravme se navzájem na znamení smíření a pokoje.

BERÁNEK BOŽÍ

Ó Beránku nevinný, jenž za nás na kříži umřel, náš rukojmě jediný, trpělivost velikou´s měl. Na sebe´s hříšných mzdu vzal, by žádný z nás nezoufal. Smiluj se nad námi, ó Jezu, ó Jezu.

PANE, NEJSEM HODEN,
abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

POZVÁNÍ

Blahoslavení, kteří jsou pozváni k svatbě Beránkově.
Pojďte, neboť připraveno jest všecko.

PO PŘIJÍMÁNÍ

Děkujeme, Pane, za stůl tvého Syna, u kterého jsme se nasytili chlebem života a kalichem spásy.

POŽEHNÁNÍ

PÍSEŇ       
210,5 – 6 Ó zasvěť se nám v jitřní záři