22. neděle v mezidobí B

Autor:
Publikováno:

Texty: Dt 4, 2-4.6-9; Ž 45, 1-2.6-9; Jk 1, 17-27; Mk 7, 1-8.14.15.21-23

Úvod

Předsedající: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého
sbor: amen
Předsedající: Naše pomoc je ve jménu Hospodina
sbor: Který učinil nebe i zemi

Pozdrav

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého, ať je se všemi vámi.
sbor: I s tebou

Introitus

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem (Ř 12, 21)

Příprava k vyznání vin

Shromáždili jsme se zde, abychom naslouchali Božímu slovu, slavili společně večeři Páně. Bůh k nám jde vstříc svým milosrdenstvím. Před ním poznáváme a vyznáváme, co nás od něj dělí.

Vyznání vin

Vyznejme společně naše hříchy:
Všemohoucí Bože, milosrdný Otče, my hříšní, vyznáváme před tebou své viny, kterých jsme se dopustili myšlením, slovy i skutky. Vzdálili jsme se ti Bože! Před tebou litujeme svých vin. Prosíme, smiluj se nad námi pro svého jediného Syna Ježíše Krista, opusť nám a dej nám svého Ducha, abychom jeho mocí byli proměněni.
Voláme:
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!


Slovo milosti

Vám všem, kteří takto vyznáváte, litujete svých hříchů a spoléháte na ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše Krista, zvěstuji jako povolaný služebník slova milosti Boží: odpuštění hříchů ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Gloria

Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, nyní a vždycky na věky věků. Amen.

EZ 162 Pane Bože, budiž chvála

nebo

EZ Ž 45 Mé srdce mluví slovo dobré chvály, sloky 1-3 (v případě, že tento žalm nebude čten nebo zpíván mezi čtením SZ a epištoly)

Vstupní modlitba

Bože našeho života, vyburcuj nás z našich jistot a stereotypů. Dej, ať Tě nectíme pouze ústy, nýbrž ať sloužíme Tobě a sobě navzájem s vynalézavostí a radostí. O to Tě prosíme, Otče našeho Pána, Ježíše Krista, který s Tebou a s Duchem svatým žije a život tvoří navěky.
(Podle starokatolického misálu)

nebo

Bože, naše sílo,
bez tebe jsme jen slabá a vzpurná stvoření.
Chraň nás od všeho nebezpečí, které nám hrozí zvenčí
a očisti nás od všeho zla,
které povstává uvnitř nás samotných
abychom mohli být zachráněni skrze tvého Syna,
Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele.
(ELCA)

Čtení Písma

SZ Dt 4, 2-4.6-9
Ž 45, 1-2.6-9
Jk 1, 17-27

Píseň

172 Od věků Bůh, od věků král - jako zpěv Halelujah (Evangelický zpěvník)

nebo

Halelujah
Hospodin buduje Jeruzalém, shromažďuje rozehnané z Izraele,
uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. (Ž 147, 2-3)
Halelujah

nebo

Píseň: 160 Tebe, Boha, vzýváme - 1. sloka (Evangelický zpěvník)

Evangelium

Mk 7, 1-8.14.15.21-23

Kázání

Vyznání víry

Apostolicum nebo Nicejsko-konstantinopolské vyznání)

Píseň

378 Bože, jenž jsi v nebesích (Evangelický zpěvník)
nebo
366 Zavítej k nám, Duchu svatý (Evangelický zpěvník)
nebo jako píseň k svátosti večeře Páně
267 Rosu dejte, ó nebesa (Evangelický zpěvník)

Modlitba nad dary

Bože, dárce všeho dobrého, všechno, co máme, je ve skutečnosti od Tebe, a přesto přicházíme před Tvou tvář s dary a modlitbami. Vyslyš nás skrze Krista, našeho Pána.

Preface

Pán nás zve ke své hostině: k chlebu života a kalichu spásy.
Děkujeme ti, Bože, Stvořiteli, za všechny lidi, kteří nás chrání a pomáhají nám.
Děkujeme ti, Bože, pro Ježíše, tvého Syna, který nás osvobodil od strachu, viny a smrti.
Děkujeme ti, Bože, pro tvého Ducha, který nám dodává odvahu, víru a naději.
Oslavujeme tvou vznešenost se vším stvořením a připojujeme se k chvále andělů v nebesích:
Svatý, svatý, svatý, Pán, Bůh zástupů.
Nebe i země jsou plny Tvé slávy.
Hosana na výsostech.
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
Hosana na výsostech.

Anafora

Buď pochválen Bože nebe a země.
Ty ses smiloval nad svým stvořením
A poslal jsi svého syna, aby se stal člověkem.
Děkujeme ti za spásu, kterou dokonal tvůj Syn na kříži.
Prosíme tě: sešli na nás svého svatého Ducha,
Posvěť a obnov nás na těle i na duši,
abychom pod podobou tohoto chleba a tohoto vína
přijímali Kristova tělo a jeho krev k naší spáse,
když činím to, co on nám přikázal:

Slova ustanovení

Neboť náš Pán Ježíš Kristus, v noci, v které byl zrazen, vzal chléb, vzdal ti díky, požehnal, lámal a dával svým učedníkům se slovy: Vezměte a jezte, toto jest X mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.
Stejně tak po večeři vzal kalich, vzdal díky a dával svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni, tento kalich je nová smlouva zpečetěná X mou krví, která se vylévá za vás a za mnohé na odpuštění hříchů. To čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.

Tajemství víry

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

Memento

Pamětliví utrpení a smrti Ježíši Krista, chválíme jeho vzkříšení a nanebevstoupení a v důvěře spoléháme na jeho vládu nad vším světem.
Prosíme tě Bože, dej, aby všichni, kteří přijímají jeho tělo, byli také jedním tělem v Kristu, shromáždi svou církev ze všech končin země a nechť se všemi věřícím slavíme v plné radosti hostinu ve tvém království s naším Pánem Ježíšek Kristem.

Doxologie

Neboť skrze něho, a s ním a v něm, je všechno tvoje čest a sláva, Bože Otče všemohoucí nyní i na věky.
Amen.

(eucharistická modlitba podle Evangelisches Gottesdienstbuch)

Pozdravení pokoje

Agnus Dei

Non sum dignus

Přijímání

Modlitba po přijímání

Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista, vykonal jsi na nás veliké věci. Děkujeme Ti za společenství této hostiny.
Dej, ať nikdy neztratíme, co jsi nám dal ve svém Synu, a ať smíme být přitom, až vše obnovíš v Kristu, našem Pánu.

Píseň

DEZ 613 Oči všech se upírají (dodatek k Evangelickému zpěvníku)

Přímluvy + modlitba Páně

Možno použít přímluvnou modlitbu z Agendy II ČCE s. 236

požehnání

Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář!
Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása!
Bůh nám žehná, Bůh náš. Bůh nám dává svoje požehnání. Nechť se ho bojí všechny dálavy země!
Amen (Ž 67, 2n7n)
Jděte v pokoji Boha Otce i Syna i Ducha svatého.
Píseň
686 Radujte se v Pánu vždy