23. neděle v mezidobí B

Autor:
Publikováno:

Texty: Př 22,1-2.8.9.22.23; Ž 125; Jk 2,1-10.14-17; Mk 7,24-37. Liturgická barva: zelená. Evangelijní text odpovídá perikopě pro 12. neděli po sv. Trojici podle starocírkevních perikop.

Vstupní antifona

Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je tvé rozhodnutí; jednej se svým služebníkem podle svého milosrdenství.

Kolekta

Živý Bože,
otevři náš sluch a uvolni naše jazyky,
abychom naslouchali evangeliu tvého Syna
a hlásali je dále ke tvé cti a ke spáse světa.
O to tě prosíme skrze našeho Pána Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým
žije a působí na věky věků.

Starokatolický misál


nebo

Pane Ježíši Kriste,
ty rozbíjíš pouta, která nás svazují,
a otevíráš nám uši a ústa.
Prosíme tě:
Osvobod nás od nás samých a otevři nás pro druhé,
abychom tě ve tvé církvi chválili a oslavovali.
Tobě buď sláva navěky.

nebo

Pane, náš Bože,
jedině ty můžeš uzdravit a zachránit náš život.
Proto tě prosíme:
Otevři naše uši,
abychom slyšeli tvé svaté slovo,
a rozvaž nám ústa,
abychom se připojili k chvalozpěvu vykoupených.
Tobě buď sláva navěky.

EA


Zpěv před evangeliem

Aleluja. Ježíš hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc. Aleluja.

nebo

Haleluja
I uslyší v onen den hluší slova knihy
a oči slepých prohlédnou z temnoty a ze tmy. Iz 29,18

Přímluvy

Agenda ČCE II, str. 236

Nad dary

Dobrý Bože,
ty jsi nasytil svůj lid na poušti manou
a dal jsi vytrysknout vodě ze skály.
Ty chceš u stolu tvého Syna nasytit i nás.
Přijmi dary, které jsme připravili pro tuto hostinu
skrze Krista, našeho Pána.

Preface a Postsanktus

Otče, vzdáváme ti díky s tvým Synem Ježíšem:
Vždyť tys nás stvořil,
voláš nás, abychom žili pro tebe
a ve vzájemné lásce.
Můžeme se setkávat a mluvit spolu
Tvou zásluhou se můžeme rozdělit o své nesnáze
i o svou radost.
Jsme šťastni, Bože, náš Otče,
že ti můžeme společně za to všechno děkovat.
A proto s těmi, kdo v tebe věří,
s anděly a svatými tě chválíme
a zpíváme (voláme):
Svatý, svatý, svatý...

Ano, jsi svatý, Bože, jsi k nám dobrý
a jsi dobrý ke všem lidem.
Chceme ti děkovat za to,
že tvůj Syn Ježíš přišel k lidem,
kteří se od tebe odvracejí
a nedokážou se shodnout.
Duchem svatým nám otvírá oči a uši
a přetváří naše srdce:
proto se dokážeme mít rádi a uznáváme,
že ty jsi náš Otec a my tvoje děti.
On, Ježíš Kristus nás teď shromažďuje
kolem tohoto stolu,
na nějž jsme přinesli své dary.

Po přijímání

Dobrý a věrný Bože,
v hostině svého Syna nám stále znovu dáváš podíl
na životě budoucího světa.
Děkujeme ti za to a prosíme tě:
Ať Duch, kterého jsme přijali,
v nás udržuje živou naději
a přivádí nás ke skutkům lásky,
dokud nezavršíš své stvoření
skrze Krista, našeho Pána.

Starokatolický misál


Písně

EZ 422, 442
DEZ 680, 675