24. neděle v mezidobí B

Autor:
Publikováno:

Texty: Iz 50, 4-9 nebo Př 1, 20-23; Ž 19 (nebo Ž 116, 1-9); Jk 3, 1-12; Mk 8, 27-38. Liturgická barva zelená.

Úvodní slova

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého
Amen
Naše pomoc je ve jménu Hospodina
Který učinil nebe i zemi.

Pozdrav

Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého ať je s vámi se všemi.
I s tebou

Introitus

Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.  ( Ž 116, 1-2)  

nebo

Pane, uděl pokoj těm, kdo v tebe doufají, aby se ukázalo, že tvoji proroci jsou věrohodní. Vyslyš prosby svého lidu.
(Podle římsko-katolického misálu)

Vyznání vin a Kyrie

Volejme v pokoře k Pánu:
Pane Ježíši Kriste, ty jsi ospravedlnil celníky a jiné hříšníky, kteří k tobě přicházeli a vyznávali před tebou své viny. Přijmi i od nás vyznání našich hříchů a odpusť nám ve své dobrotě a lásce.
Věříme, že ty máš moc hříchy odpouštět.
Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.

(Podle Evangelisches Gottesdiensbuch)

Píseň

218 Synu Otce nebeského (Evangelický zpěvník) a nebo
604 Buď sláva Bohu, Chvála Otci (Evangelický zpěvník – dodatek)

Vstupní modlitba

Milosrdný Bože,
v utrpení a smrti tvého Syna
jsi celému světu ukázal svou lásku.
Otevři naše oči,
abychom poznali tajemství jeho oběti
a následovali v poslušnosti a lásce našeho Pána,
Ježíše Krista, který s tebou a s Duchem svatým
žije a vládne na věky. Amen.

(Podle starokatolického misálu)

Starozákonní čtení

Iz 50, 4-9a (Př 1, 20-23)
Žalm 19

Epištola

Jk 3, 1-12

Píseň

509 Předivný Pán Bůh v skutcích svých (Evangelický zpěvník)

Evangelium

Mk 8, 27-38

Kázání

Modlitba po kázání + Vyznání víry (Apostolicum nebo Nicejsko-konstantinopolské)

Píseň

477 Snažujme se ve všem právě (sloky 1-4 Evangelický zpěvník)

Modlitba nad dary
Modleme se…
Nebeský Otče, posvěť tento chléb a toto víno, aby se pro nás staly znamením nového života v Kristu.
Jako je z nesčetných zrn pomleta mouka, z níž je upečen chléb
a jako z nesčetných hroznů lisováno víno k pití,
tak ať i my se v této hostině staneme jedním tělem v Kristu Ježíši, v kterém se jeden druhému dáváme a sobě navzájem vydáváme.
Amen.
(Podle Evangelisches Gottesdienstbuch)

Píseň

682 Dnes k svému stolu zve nás Pán (Evangelický zpěvník – dodatek)

Preface

Pán ať je s vámi
I s tebou.
Pozdvihněme svá srdce.
Máme je u Pána.
Vzdávejme díky Pánu, našemu Bohu.
Je to důstojné a správné.
Děkujeme Ti, Otče na nebesích,
a velebíme Tě skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
Neboť On se narodil, aby nám dal nový život,
vzal na sebe bolest a smrt, aby nás osvobodil od hříchu,
vstal z mrtvých, aby nám otevřel bránu nesmrtelnosti
a usedl po Tvé pravici, aby nám připravil místo ve Tvém království.
Skrze něho Tě velebí Tvoji vykoupení
a zpívají (volají) se sbory andělů
chválu Tvé slávy:

Svatý

Svatý, svatý, svatý, Pán, Bůh zástupů.
Nebe i země jsou plny Tvé slávy.
Hosana na výsostech.
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
Hosana na výsostech.

Eucharistická modlitba

Buď pochválen, Bože nebe a země.
Ty ses smiloval nad svým stvořením,
Poslal jsi svého Syna, aby se stal člověkem.
Děkujeme ti za záchranu, kterou pro nás tvůj Syn vydobyl na kříži.
Prosíme tě: Sešli na nás svého svatého Ducha, posvěť nás a obnov nás duši i na těle, abychom pod podobou tohoto chleba a tohoto vína přijímali Kristovo tělo a krev k naší spáse.
Když činíme to, co on nám přikázal.

Náš Pán Ježíš Kristus, v té noci, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a dával svým učedníkům a řekl: Vezměte a jezte, toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.
Stejně tak vzal po večeři kalich, vzdal díky a dával učedníkům se slovy: Vezměte a pijte z něho všichni, tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se vylévá na odpuštění hříchů. Toto čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.

Tajemství víry
Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane, Ježíši Kriste.

Pamatujme tedy na utrpení a smrt našeho Pána Ježíše Krista.
Vzdáváme chválu jeho vzkříšení a jeho nanebevstoupení
A spoléháme na to, že on vládne nad celým světem.

Prosíme tě, Bože: Aby se všichni, kteří přijímají Kristovo tělo, stali jedním tělem v Kristu, shromáždi svou církev ze všech končin země a dej, abychom se všemi věřícími slavili v plné radosti hostinu ve tvém království.
Nechť je tobě čest a sláva skrze Ježíše Krista v Duchu svatém nyní a na věky věků. Amen.

(Podle Evangelisches Gottesdiensbuch)

Pozdravení pokoje

Agnus Dei

Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hřích svatě, daruj nám svůj pokoj.

Non sum dignus

Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Přijímání

Modlitba po přijímání

Bože, původce veškerého života,
povolal jsi nás ke stolu svého Syna,
kde jsme prožili společenství s ním.
Děkujeme Ti, že smíme zakoušet jeho lásku.
Neboť On s tebou žije a život tvoří navěky.
(Podle Starokatolického misálu)

ohlášky

Přímluvy + Modlitba Páně

(možnost výběru i úpravy)

Pane, prosíme tě za naše společenství, za náš sbor,
za všechny, kteří do něj vcházejí i vycházejí,
za dobré i zlé,
za spravedlivé i nespravedlivé,
za ty, kteří jednají odpovědně i za ty, kterým je vše lhostejné,
za ty, kteří mají druhé v úctě i za ty, kterým není nic svaté.
Za všechny prosíme: Pane, smiluj se.

Prosíme za celé křesťanstvo, které porušilo tvá přikázání,
které přináší tvůj chléb k rozdělenému stolu,
jehož světlo se zakalilo, jehož sůl pozbyla chuti.
Za ně prosíme: Pane, smiluj se.

Prosíme za mocné a vládnoucí na Zemi,
před kterými se národy třesou, a kteří jsou také jen prach jako každé stvoření.
I za ně prosíme: Pane, smiluj se.

Prosíme za lidi, kteří mají hlad a žízeň,
za hladovějící po chlebu, za hladovějící po lásce,
za hladovějící po svobodě a spravedlnosti,
za všechny lidi v každé nouzi a tísni.
Za ty všechny prosíme: Pane, smiluj se.

Prosíme za všechny, kteří prožívají strach a starosti,
kteří se strachují o život svých blízkých,
za umírající i za ty, kteří své blízké ve smrti doprovázejí.
Prosíme: Pane, smiluj se.

Prosíme za mladé lidi na začátku svého života
i za staré, kteří došli k cíli života.
Prosíme za všechny dny našich životů, které nám dáváš, nechť jsou tebou požehnány.
Prosíme: Pane, smiluj se.

Prosíme za lidi slepé a němé,
za tělesně i duševně postižené,
za všechny, kteří jsou zmateni a nemocni na duši,
za všechny, kteří potřebují naši zvláštní starost a péči.
Prosíme: Pane, smiluj se.

Prosíme za ty silné, kteří řídí svůj osud, za ty, kteří mají štěstí a úspěch,
prosíme za jejich duše, aby je nezahubili.
I za ně prosíme: Pane, smiluj se.

Prosíme, za lidi zkoušené, kteří svůj život musí trpce snášet,
kteří musí žít bez smysluplné práce, jejichž touhy zůstávají nenaplněné,
jejichž naděje zůstávají pohřbené. Dej, aby se nezatvrdili a nezhořkli.
Prosíme: Pane, smiluj se.

Prosíme za ty lidi, kteří neumí děkovat,
kteří jsou věčně nespokojeni a otráveni,
kteří se vzpírají svému údělu,
za všechny nepokojné a zpochybněné,
za ty všechny prosíme: Pane, smiluj se.

Prosíme, za ty lidi, kteří jsou s námi na cestě,
cestou práce, cestou radosti a štěstí, cestou utrpení a bolesti,
a přesto prožívají pocit osamění.
Prosíme za ně i za sebe: Pane, smiluj se.

Prosíme za ty, kteří jsou nespojeni,
kteří nechali slunce zapadnout nad svým hněvem,
za ty, kteří usínají klidným spánkem
i za ty, kteří nemohou zahmouřit oko,
za ty, kteří v nadcházející noci musejí pracovat.
Prosíme: Pane, smiluj se.
 
Prosíme za tento krásný svět, nad nímž se pnou nebesa
a za lidi, kteří v něm působí bolest, závist a nenávist.
Prosíme: Pane, smiluj se.

Prosíme za svět, který je tvým vlastnictvím,
za tento svět, který je plný utrpení,
za stvoření, které žije denně v dlouhém očekávání.
Prosíme: Pane, smiluj se.

Hle, tvá církev na tebe čeká:
Pane, čekáme na tebe a doufáme v tvůj příchod.

Otče náš…
(Podle Evangelisches Gottesdienstbuch)

Požehnání

Hospodin ať ti žehná a chrání tě.
Hospodin ať rozjasní nad tebou svou tvář a obdaří tě milostí.
Hospodin, ať obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
Provázej vás přítomný a jednající Bůh Otec i Syn i Duch svatý.

Píseň

613 Oči všech se upírají (Evangelický zpěvník – dodatek)