25. neděle v mezidobí B

Autor:
Publikováno:

Texty: Př 31, 10-31 nebo Mdr 1, 16-2,1.12-22 nebo Jr 11, 18-20; Ž 1 nebo Ž 54; Jk 3, 13 - 4, 3.7-8a; Mk 9, 30 - 37. Liturgická barva zelená.

Vstupní antifona

Pán praví: Spása lidu jsem já. Budou-li ke mně volat v jakémkoli soužení, vyslyším je a budu jejich Pán navěky.

Kolekta

Bože míru a lásky,
odstraň z našich srdcí všechny zlé myšlenky a přání.
Učiň z nás nástroje svého pokoje,
aby vyrostla setba tvé spravedlnosti
a svět byl obnoven v Kristu, tvém Synu,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.

Starokatolický misál


Zpěv před evangeliem

Aleluja. Bůh vás povolal kázáním evangelia, abyste dosáhli slávy našeho Pána Ježíše Krista. Aleluja.

Přímluvy

podle Jana Rückla z břevnovské farnosti

Nad dary

Bože a Otče,
připravujeme chléb a víno k hostině tvého Syna.
Dej, ať všichni, kteří se shromažďují u jeho stolu,
poznají spásu, kterou nám přinesl
Kristus, náš Pán.

Starokatolický misál

Anafora

Děkujeme ti, Bože, za chléb
a za všechno, co potřebujeme stejně jako chléb:
za vzduch, který dýcháme,
za lidi, kteří s námi sdílejí život,
za mír 
a za tvou blízkost ve slově a znameních.
Děkujeme ti, Bože, za víno
a za všechno, co jako víno, je naším potěšením:
za slunce a hvězdy na nebi,
za lásku, kterou jsi nám dal,
a za naději ve tvé království.
Děkujeme ti za Ježíše Krista,
který se stal naším bratrem a přítelem.

On, večer před svým utrpením, vzal chléb, vzdal ti díky,
lámal jej, dával svým učedníkům a řekl:
Vezměte a jezte z toho všichni:
Toto je moje tělo,
které se za vás vydává.

Po jídle vzal kalich s vínem,
znovu ti vzdal díky,
podal jej svým učedníkům a řekl:
Vezměte a pijte z něho všichni:
Toto je kalich mé krve,
která se prolévá za vás a za všechny
na odpuštění hříchů.
Toto je smlouva nová a věčná.
To konejte na mou památku.

Konáme před tebou, Otče,
co nám tvůj Syn, náš bratr, uložil:
Nasloucháme jeho slovu
a slavíme jeho památku.
Máme před očima jeho utrpení a smrt za nás
a sjednoceni u jeho stolu cítíme,
že On je živý mezi námi.

Tajemství víry...

Jeho jménem tě prosíme:
naplň tyto dary svým Duchem,
aby se staly tělem a krví tvého Syna.
Naplň nás i celý svět tvým Duchem:
proměň nás,  pomoz nám stát se takovými,
jakými jsi nás chtěl mít.
V chlebu, který lámeme, nám dej pochopit,
že přes všechno, co nás dělí,
jsme skrze Ježíše spojeni do společenství
a povoláni ke společné službě lidem.

V kalichu, z něhož pijeme, dej nám zakusit,
že Ježíš je naší radostí v životě i ve smrti,
přes všechno, co v nás vzbuzuje strach a úzkost.
Náš Pán přijde!
Ano, přijď, Pane Ježíši.

Skrze něho a s ním a v něm
je tvoje všechna čest a sláva,
Bože, Otče všemohoucí,
v jednotě Ducha svatého
po všechny věky věků.
Amen.

podle textu evang. církve hessensko-waldecké


Po přijímání


Pane Ježíši Kriste, byli jsme hosty u tvého stolu. Dal jsi nám účast na tvé lásce k lidem. Povolal jsi nás na cestu pokoje. Provázej nás nyní, když odcházíme a jdeme k lidem, kteří nás potřebují. Tobě buď sláva navěky.

Erneuerte Agende


Písně


EZ 509 (jako zpěv před evangeliem)
DEZ 684 (jako modlitba po kázání)