26. neděle v mezidobí B

Autor:
Publikováno:

Texty: Ester 7, 1-6.9-10; 9, 20-22; Nu 11, 4-6.10-16.24-29; Ž 124 nebo Ž 19, 8.10.12-14; Jk 5, 13-20; Mk 9, 38-50. Liturgická barva: zelená.

Úvod

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého
Amen
Naše pomoc je ve jménu Hospodina,
který učinil nebe i zemi.

Pozdrav

Milost a pokoj od Pána, Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého ať je s vámi se všemi.

Introitus

Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost v srdci
Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo (Ž 19, 9)

Confiteor

Pane, ve světle tvé pravdy poznáváme, jak jsme hřešili myšlením, slovy i skutky.
Tebe bychom měli nade vše milovat, ty jsi náš Bůh a naše spása.
Ale my jsme si zamilovali více sami sebe než tebe.
Ty jsi nás povolal ke své službě, ale my jsme čas, který jsi nám svěřil, promarnili.
Dal jsi nám naše bližní, abychom je milovali jako sami sebe,
Ale poznáváme, jak jsme selhali sobectvím a leností srdce.
Proto přicházíme k tobě a vyznáváme naši vinu.
Suď nás, náš Bože, ale nezatracuj nás.
Neznáme žádné jiné útočiště než tvoje nevysvětlitelné smilování.
Pane, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Pane, smiluj se nad námi!

Slovo milosti

Všemohoucí Bůh se nad námi smiloval a odpustil nám pro Ježíše Krista naši vinu.
V tom se ukazuje Láska Boží mezi námi, Bůh svého jednorozeného Syna poslal na svět, abychom my mohli skrze něho žít.

Gloria

Sláva buď Bohu Otci i Synu i Duchu svatému jako byla na počátku, nyní a vždycky a na věky věků. Amen

Píseň: 157 Chvaltež Boha, nechť sláva, čest. (Evangelický zpěvník)

vstupní modlitba

Bože,
Tvá láska přesahuje hranice církví
a Tvůj Syn nás vede ke vzájemnému porozumění.
Dej nám víru, která otevře naše srdce pro všechny lidi,
i pro ty, kdo smýšlí a věří jinak než my.
Dej nám ochotu naslouchat
a schopnost vzájemně se obohacovat.
Dej nám milost sebekritiky a pokání,
ať nikomu nestojíme v cestě k Tobě.
Prosíme Tě o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána a bratra,
který s Tebou a Duchem svatým žije a život tvoří navěky.

(Podle Starokatolického misálu)

 
Čtení z Písma

Nu 11, 4-6.10-16.24-29
Ž 19, 8-14 nebo Ž 124
Jk 5, 13-20

Píseň: 452 Za dar slova, Bože milý (Evangelický zpěvník)

Evangelium Mk 9, 38-50

Kázání

Credo

Píseň: 236 Ježíši, Pane nejvyšší (Evangelický zpěvník)

Modlitba nad dary

Náš Bože,
dary, které jsme připravili, jsou znamením naší odevzdanosti.
Stejně jako chléb a víno budou posvěceny silou Tvého Ducha,
přetvářej stále víc i nás podle obrazu našeho Pána Ježíše Krista,
který s Tebou žije a působí na věky.

(Podle Starokatolického misálu)


K: Pán s vámi.
V: I s tebou.
K: Vzhůru srdce.
V: Máme je u Pána.
K: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
V: Je to důstojné a spravedlivé.

Vzdáváme Ti díky, Bože, náš Otče,
že jsi nás povolal k životu.
Nikdy nás nenecháváš o samotě
a neustále nám ukazuješ svou přítomnost.
V dávných dobách jsi vedl svůj lid Izrael
nedozírnou pouští.
Dnes doprovázíš církev a posiluješ ji svým Duchem.
Tvůj Syn nám otvírá cestu,
která nás z tohoto života
přivede k radosti života věčného.
Proto s anděly a se všemi svatými
zpíváme píseň o Tvé slávě (a voláme):
Svatý, svatý, svatý…

(Podle Starokatolického misálu)


nebo


Pokoj Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi.
I s tebou.
Ježíš Kristus, náš Pán, nás zve ke svému stolu.
Proto chvalme Boha a vzdávejme mu díky.
V pravdě jsi hodný chvály a je správné, že tě, Pane, svatý Otče, všemohoucí Bože,
ve všech dobách a na všech místech chválíme a děkujeme ti skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
Poslal jsi ho ke spáse světa,
abychom skrze jeho smrt měli odpuštění hříchů
a skrze jeho zmrtvýchvstání měli život.
Proto andělé chválí tvou vznešenost, před tebou se v bázni koří mocnosti a síly.
Chválí tě nebeské zástupy a s nimi se chceme i my sjednotit v jednohlasném plesání

(Podle Evangelisches Gottesdienstbuch)


Svatý, svatý, svatý, Pán, Bůh zástupů.
Nebe i země jsou plny Tvé slávy.
Hosana na výsostech.
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
Hosana na výsostech.

Buď pochválen, Bože nebe i země.
Smiloval ses nad svým stvořením,
poslals svého Syna, aby se stal člověkem.
Děkujeme ti za spásu, kterou pro nás dokonal na kříži.
Prosíme: sešli na nás Ducha svatého, posvěť nás a
obnov nás na těle i na duši, abychom pod tímto chlebe a tímto vínem,
přijímali tělo a krev Pána k našemu spasení, když činíme, co on nám přikázal.

Náš Pán, Ježíš Kristus, v noci, kdy byl zrazen, vzal chléb, děkoval a lámal a dával svým učedníkům se slovy: Vezměte a jezte z toho všichni, toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.
Po večeři vzal kalich, vzdal díky, dával svým učedníkům se slovy: Vezměte a pijte z něho všichni, tento kalich je nová smlouva zpečetěná v mé krvi, která se za vás a za mnohé prolévá na opuštění hříchů. To čiňte, kdykoli budete pít na mou památku.

Veliké je tajemství víry:
Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

Pamětliví utrpění, umírání a smrti Ježíše Krista.
Chválíme jeho vzkříšení a nanebevstoupení.
A důvěřujeme v jeho vládu nad vším světem.
Prosíme tě, Bože: Nechť všichni, kteří přijímají jeho tělo,
jsou jedním tělem v Kristu, a tak shromáždi svou církev ze všech končin země
a dej, ať se všemi věřícími plni radosti slavíme hostinu ve tvém království.
Skrze Ježíše Krista buď tobě v Duchu svatém čest a sláva nyní, vždy a na věky věků. Amen

(Podle Evangelisches Gottesdienstbuch)


Pozdravení pokoje

Agnus Dei

Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hřích svatě, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hřích světa, daruj nám svůj pokoj.

Non sum dignus

Pane, nejsem hoden, aby vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.
 
Po přijímání


Bože, náš Otče,
Ty chceš, abychom měli život v plnosti.
Tvé slovo a hostina Tvého Syna nám dává sílu.
Prosíme tě: Ať nás Tvůj Duch osvobodí od strachu a starostí.
Ať Kristus, kterého jsme přijali,
pronikne našim myšlením, city a jednáním,
abychom byli stále Tvými svědky, skrze Krista, našeho Pána.

(Podle Starokatolického misálu)


Přímluvná modlitba + Modlitba Páně

Bože, náš nebeský Otče!
Děkujeme ti, že v tvém slově objevujeme tajemství tvého království.

Dej nám oči, které vidí znamení času;
ať události ve světě okolo nás poměřujeme tvým slovem.

Všem, kteří se snaží o spravedlivou společnost a pokojné vztahy,
dej odvahu a trpělivost.

Zastav ty, kteří vedou národy do válek a krveprolití
a lidstvo ženou do sebezničení.

Probuď svou církev, aby cítila odpovědnost za tento svět.
Posiluj v nás připravenost k pomáhání a ke službě.

A tam, kde jsou tví lidé vystaveni zkouškám víry,
posiluj je přítomností tvého Ducha a dej jim sílu přiznat se k tvé pravdě.

Odejmi nám strach z nejisté budoucnosti.
Přemož naše starosti a naši malou víru.
Daruj nám radost ze života a útěchu ve smrti.

Dej, abychom jako křesťané vyzařovali a předávali naději,
tak, aby tě mnozí poznali a chválili tě.

Neboť tobě jedinému, Bože, patří všechna čest a sláva,
nyní i navěky.
Amen.

(Podle Evangelisches Gottesdienstbuch)


nebo: (děkovná modlitba spojená s přímluvnou)

Bože, děkujeme ti,
že jsi k nám přišel ve chlebu a víně,
a že jsi nám daroval společenství s tebou
a mezi námi navzájem.
Prosíme tě:
Zůstaň s námi, až půjdeme teď domů.
A udělej z nás v našich všedních dnech posly své lásky.
Lásky, která nepřehlíží blízké a nezapomíná na vzdálené.
Pomož nám nést tvou lásku dál,
k přátelům i nepřátelům,
k mladým i starým,
k nemocným i ke zdravým,
k pochybujícím i k věřícím.
Pane, dej abychom zůstali ve společenství církve,
abychom se neztráceli a nebyli zatraceni.
Tobě buď sláva na věky.
Amen.

(Podle Evangelisches Gottesdienstbuch)


Požehnání


Hospodin ať ti žehná a chrání tě.
Hospodin, ať rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv.
Hospodin, ať obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
Provázej vás přítomný a jednající Bůh Otec i Syn i Duch svatý.

Jděte v pokoji.
Amen.

Píseň: 685 I když se rozcházíme (Evangelický zpěvník – dodatek)