27. neděle v mezidobí B

Autor:
Publikováno:

Texty: Gn 2, 18-24; Ž 8; Žd 1, 1-4; 2, 5-12 ; Mk 10, 2-16. Liturgická barva: zelená.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého
Amen

Milost našeho Pána, Ježíš Krista, láska Boží a společenství Ducha svatého
ať je s vámi se všemi.

Introit

Vložím vám do nitra svého ducha;
učiním, že se budete řídit mými nařízeními,
zachovávat moje řády a jednat podle nich. (Ez 36,27)

Confiteor

Pane Ježíši Kriste,
ty jsi dovolil dětem, aby byly ve tvé přítomnosti, objímal jsi je a žehnal jsi jim.
Proto i my s pokorou vyznáváme:

Nemáme nic, co by mluvilo v náš prospěch:
Zhřešili jsme proti Bohu i svým nejbližším,
mluvili jsme v hněvu,
jednali jsme nespravedlivě
a mysleli jen sami na sebe.

(chvíle ticha)

Přijmi naše vyznání a odpusť nám naše hříchy.
Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se nad námi.

Kolekta

Bože, náš stvořiteli,
tys nám lidem svěřil své stvoření,
ne proto, abychom je ovládali a vykořisťovali,
nýbrž abychom je uchovávali.
Daruj nám pochopení a moudrost
a učiň nás vděčnými za tvoje bohaté dary.
O to prosíme tebe,
Otce našeho Pána Ježíše Krista,
který s tebou a s Duchem svatým
žije a život tvoří na věky.
Amen


Haleluja:

Aleluja. Ukaž mi cestu svých nařízení, Hospodine,
důsledně ji budu zachovávat. Aleluja. (Ž 119,33)

Preface: (podle Žd 1; 2)

Děkujeme ti, Otče na nebesích,
a velebíme tě skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
Neboť on vyjadřuje tvoji podstatu a ukazuje tvoji slávu:
On z lásky zakusil smrt, aby nás jednou provždy očistil od hříchu.
On usedl po tvé pravici a všechno je mu podrobeno.
Skrze něho tě velebí tvoji vykoupení
a volají se sbory andělů:


Po přijímání

Bože, ve své dobrotě a přátelství
nás zahrnuješ svými dary.
Nedej, abychom žili ze dne na den,
jako bychom neměli žádný cíl,
ale zachovávej nás v naději,
kterou v nás probouzí hostina tvého Syna.
Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.

Přímluvy:

Věčný Bože,
ty jsi nás skrze Ježíše Krista přijal za syny a dcery.
Dej, ať svými prosbami a svými činy napomáháme tomu, co si přeješ.
Přimlouváme se za církev, za nás i za tento svět a voláme: Pane smiluj se.

Daruj těm, kdo se sobě navzájem vydali v manželství, radost a vytrvalost.
Voláme:

Dej, ať tvá církev nalezne způsob, jak zachovat radikálnost Ježíšových slov, aniž bychom přitom byli nemilosrdní vůči těm, kdo v životě zakusili ztroskotání.
Voláme:

Stůj při všech, kdo kdo svůj čas i sílu, svoji lásku i starost věnují svým dětem.
Voláme:

Potěš ty, kdo jsou sklíčení; kdo trpí samotou i ty, kdo jsou unaveni z častého kontaktu s druhými lidmi.
Voláme:
 
Prosíme za naše nejbližší okolí: za naše nemocné, za příbuzné a přátele, za kolegy
v práci, za naše sousedy a celé naše město (celou naši obec).
Voláme:

O to vše tě prosíme, Otče,
skrze Ježíše Krista. Amen

Písně:

604 –Buď sláva Bohu, chvála Otci
76 Svítá – Ž 8 (mezi čtením)
243 – K chvále Pána, Boha svého
684 – Učiň mne Pane nástrojem
510 – Ó Pane můj, pokoj ať tvůj