28. neděle v mezidobí B

Autor:
Publikováno:

Am 5:6-7.10-15 nebo Jb 23:1-9.16-17, Ž 90:12-17 nebo Ž 22:1-15, Žd 4:12-16 a Mk 10:17-31. Liturgická barva: zelená.

Introitus Si iniquitates

Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, Panovníku?
Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň.
Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine, Panovníku, vyslyš můj hlas!
Sláva Otci i Synu etc.
(z Ž 130)

Kolekta

Bože, náš Otče,
život každého z nás leží před tebou.
Daruj nám ducha pochopení a moudrosti,
abychom žili podle tvých příkazů
a prožili osvobození,
které nám dáš skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.
(SKC)
nebo

Všemohoucí, věčně živý Bože,
rozhojni v nás svůj dar víry
abychom dokázali opustit to, co je za námi,
následovali cestu tvých přikázání
a získali korunu věčné radosti
skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána.
Amen.
(ELCA)

První čtení

Am 5:6-7;10-15  nebo Jb 23:1-9;16-17

Mezizpěv

Ž 90:12-17  nebo Ž 22:1-15 nebo

Graduale Ecce quam bonum

Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!
V: Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous, na vous Áronovi.
(z Ž 133)

Druhé čtení

Žd 4:12-16

Alleluia Qui timent Dominum

Haleluja.
Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina,
je vám pomocí a štítem.
(Ž 115:11)

Evangelium

Mk 10:17-31

Antifona k přípravě stolu Páně Recordare mei, Domine

Rozpomeň se na mne, Hospodine, Vládce všeho stvoření,
dej správná slova do mých úst,
aby se má řeč zalíbila před vládci.
(podle Ester 4:17-18 v LXX znění)

Preface

Je vskutku správné, abychom ti vzdávali díky a chválu, Bože,
neboť ty jsi trpěl s námi a zakoušel beznaděj,
abychom my mohli zakoušet milosrdenství a milost.

Tvé živé a činné Slovo stvořilo všechny věci
a všechno leží před tvýma očima odhalené.
Když naši předkové vkládali svoji důvěru do Tebe
tys je zachraňoval, neboť tobě jsou všechny věci možné.

Ty jsi poslal svého Syna Ježíše do tohoto světa
aby kázal tvou zvěst a každého volal k následování.
Jeho slovo proniká k jádru všech věcí
a odhaluje to, co nás svazuje a zaslepuje.
Když byl Ježíš sražen do prachu smrti
a umíral ve strachu a opuštění,
tys ho znovu vzkřísil k životu
a skrze něj jsme získali důvěru
že v pravý čas najdeme milost
a nakonec vejdeme do tvé přítomnosti.

A proto ti děkujeme...
(podle D. Nettletona)

Antifona k přijímání Aufer a me

Sejmi ze mne potupu a pohrdání, neboť tvá svědectví zachovávám,
tvá svědectví budou nadále mým potěšením
(Ž 119:22.24b)