29. neděle v mezidobí B

Autor:
Publikováno:

Texty: Job 37, 1-7 (34-41) nebo Iz 53, 4-12; Žalm 22, 1-15 nebo Ž 90, 12-17; Žd 1, 1-4; 2, 5-12; Mk 12, 28-34. Liturgická barva: zelená.

Úvod

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen.
Naše pomoc je ve jménu Hospodina,
který učinil nebe i zemi.

Pozdrav

Milost od Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého ať je s vámi se všemi!
I s tebou!

Introitus 1 J 4, 20-21
Řekne-li někdo: "Já miluji Boha", a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.  A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.

Vyznání vin (confiteor)

V tichosti vyznejme před Bohem, co nás odděluje od něj a od sebe navzájem.
Chvíle ticha
Vyznejme společně naše hříchy:
Všemohoucí Bože, milosrdný Otče, my hříšní, vyznáváme před tebou své viny, kterých jsme se dopustili myšlením, slovy i skutky. Vzdálili jsme si ti, Bože. Před tebou litujeme svých vin a prosíme, smiluj se nad námi pro svého jediného Syna Ježíše Krista, opusť nám a dej nám svého Ducha, abychom jeho mocí byli proměněni. Amen.
Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.

nebo

Pane, ve světle tvé pravdy poznáváme, jak jsme hřešili myšlením, slovy i skutky.
Tebe bychom měli nade vše milovat, ty jsi náš Bůh a naše spása.
Ale my jsme si zamilovali více sami sebe než tebe.
Ty jsi nás povolal ke své službě, ale my jsme čas, který jsi nám svěřil, promarnili.
Dal jsi nám naše bližní, abychom je milovali jako sami sebe,
Ale poznáváme, jak jsme selhali sobectvím a leností srdce.
Proto přicházíme k tobě a vyznáváme naši vinu.
Suď nás, náš Bože, ale nezatracuj nás.
Neznáme žádné jiné útočiště než tvoje nevysvětlitelné smilování.

Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.

Vstupní modlitba

Bože,
Ty jsi nám přikázal milovat tě z celého srdce
a naše bližní jako sebe samé.
Pomož nám, abychom právě takto žili
a nechali se vést tvou láskou.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

nebo

Bože, tvá přikázání jsou prostá a jasná.
Prosíme, ať i naše životy jsou od základu
prosté a zářící podle tvého evangelia.
Dej nám ku pomoci sílu svého Ducha.

(Vše podle Evangelisches Gottesdienstbuch)

nebo

Dobrý Bože,
Tvůj Syn se stal služebníkem nás všech
a za nás dal svůj život.
Pomoz nám, ať neprahneme po moci,
ale vzájemně si sloužíme tak, jako nám sloužil On,
Ježíš Kristus,
náš bratr a Pán,
který v jednotě Ducha svatého
s Tebou žije a působí na věky věků.

nebo

Bože, vládce vesmíru,
tak jak jsi se zjevil Izraeli, zjev se i nám.
Učiň nás ochotnými následovat Tvé příkazy
a dej nám srdce, která Ti upřímně slouží.
Prosíme Tě o to skrze Ježíše Krista,
Tvého Syna a našeho bratra,
který s Tebou a s Duchem svatým
žije a působí na věky věků.
(Podle Starokatolického misálu)

Čtení

Starozákonní Job 37, 1-7 (34-41) nebo Iz 53, 4-12
Žalm 22, 1-15 nebo Ž 90, 12-17
Epištola Žd 1, 1-4; 2, 5-12

Haleluja

Jak je tomu s mužem, jenž se bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit.
Haleluja

Evangelium Mk 12, 28-34
Kázání
Modlitba po kázání
Vyznání víry

Nad dary

Bože a stvořiteli světa,
na Tvůj oltář pokládáme chléb a víno
a připravujeme hostinu Tvého Syna.
Tak jako nás nyní shromažďuješ
kolem svého stolu,
spoj nás se všemi svatými
při hostině ve Tvém budoucím království
skrze Krista, našeho Pána.

Preface

Pán s vámi.
I s tebou.
Vzhůru srdce.
Máme je u Pána.
Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
Je to důstojné a spravedlivé.

Je to dobré a spravedlivé,
abychom ti, Otče na nebesích, děkovali
a s celým stvořením tě chválili
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
On s námi prožil těžkosti života
i temnotu světa a smrti;
ale ty jsi ho vzkřísil k novému životu.
Díky němu jsme se stali novým stvořením,
překonáváme strach
a připravujeme cestu pro jeho návrat ve slávě.
Skrze něj chválíme nyní a vždycky tvé slitování
a se sbory andělů a svatých
zpíváme píseň o tvé slávě
a voláme:

V: Svatý, svatý, svatý, Pán, Bůh zástupů.
Nebe i země jsou plny tvé slávy.
Hosana na výsostech.
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
Hosana na výsostech.
(podle Starokatolického misálu)

Eucharistická modlitba

Buď pochválen, Bože nebe a země.
Ty ses smiloval nad svým stvořením,
Poslal jsi svého Syna, aby se stal člověkem.
Děkujeme ti za záchranu, kterou pro nás tvůj Syn vydobyl na kříži.
Prosíme tě: Sešli na nás svého svatého Ducha, posvěť nás a obnov nás duši i na těle, abychom pod podobou tohoto chleba a tohoto vína přijímali Kristovo tělo a krev k naší spáse,
když činíme to, co on nám přikázal.

Náš Pána Ježíš Kristus, v té noci, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a dával svým učedníkům a řekl: Vezměte a jezte, toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.
Stejně tak vzal po večeři také kalich, vzdal díky a dával jim a řekl: Vezměte a pijte z něho všichni, tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se vylévá na odpuštění hříchů. Toto čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.

Tajemství víry: Tvou smrt zvěstujeme…

Pamatujeme tedy na utrpení a smrt našeho Pána Ježíše Krista.
Vzdáváme chválu jeho vzkříšení a jeho nanebevstoupení
A spoléháme na to, že on vládne nad celým světem.
Prosíme tě, Bože: Dej ať se všichni, kteří přijímají jeho tělo, stali jedním tělem v Kristu.
Nechť je tobě čest a sláva skrze Ježíše Krista v Duchu svatém nyní a ve všech dobách na věky věků. Amen.

Přijímání

Přímluvná modlitba

V pokoji vzývejme Pána! (za jednotlivé prosby se společně připojme prosbou „Pane smiluj se“)

Modlíme se za pokoj a spásu tohoto světa.
Prosme Pána:
Pane, smiluj se.

Modlíme se za jednotu jedné, všeobecné Kristovy církve.
Pane, smiluj se.

Modlíme se za rodiče a děti, za rodiny.
Ať Bůh dá všem vzájemné pochopení a lásku.
prosme Pána:
Pane, smiluj se.

Modlíme se za ovdovělé a osamělé
za zapomenuté a za ty kdo potřebují pomoc,
za vězně a lidi bez domova
za lidi v zoufalství a ustrašené
za nemocné a umírající.
Ať je Bůh navštíví, smíří a utěší.
Ať Bůh pomůže z každé tísně.
prosme Pána:
Pane, smiluj se.

Modlíme se také za sebe.
Ať se staneme nástrojem Božím
nechť dokážeme pomoci tam, kde je třeba
nechť nacházíme vhodná slova, tam kde je třeba
ať naše svědectví evangeliu je pravdivé
prosme Pána:
Pane, smiluj se.