3. neděle po Zjevení B

Autor:
Publikováno:

Texty: Jon 3,1-5.10; Ž 62 nebo 25; 1K 7, 29-31; Mk 1,14-20. Liturgická barva: zelená.

VSTUP
   
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen.   

Milost Pána Ježíše Krista a láska Boží a společenství Ducha svatého s vámi se všemi.
I s tebou.

Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště.     (Ž 62,8)

PÍSEŇ
210,1 – 5 Ó zasvěť se nám v jitřní záři

KYRIE

Modleme se.
Bože Stvořiteli, tys poslal svého Syna do našeho světa. Díky jemu jsou pro nás nebesa otevřená. Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se.

Kriste Ježíši, tys nám ukázal Boží lásku a skrze tebe se stáváme milovanými Božími dětmi. Kriste, smiluj se.
Kriste, smiluj se.

Duchu svatý, dárce života, připravuješ naše srdce pro pokoj Božího Syna, dáváš nám útěchu a osvobozuješ nás z tísně. Pane smiluj se.
Pane, smiluj se.

KOLEKTA

Pane Ježíši, tys své učedníky hledal mezi prostými rybáři. Dej, abychom se také my po jejich příkladu uměli vzdávat pozemského bohatství ve prospěch nebeského. Vždyť ty, v jednotě s Otcem a Duchem svatým žiješ a kraluješ na věky věků.

SZ ČTENÍ

Jon 3,1 – 5.10

PÍSEŇ – ŽALM

62 Vždy přec má se mlčenlivě

EPIŠTOLA

1Kor 7,29 – 31

PÍSEŇ

163 Hospodin sám, národů Bůh

EVANGELIUM

Mk 1,14 – 20 

POSTLUDIUM

varhanní hudba k tiché meditaci po kázání

OZNÁMENÍ
   
PŘÍMLUVY (Z. B. BOUŠE)

Modleme se k Bohu, který pečuje o všechno, a v upřímné pokoře říkejme: Slyš nás, Hospodine.

Buď stráží své církve. Pomáhej jejím služebníkům.
    Slyš nás, Hospodine
Veď ty, kdo stojí v čele států. Zachovej národům mír. Prosazuj spravedlnost.
    Slyš nás, Hospodine
Uhas nepřátelství. Sklíčené potěšuj. Strádajícím pomoz.
    Slyš nás, Hospodine
Zastaň se pronásledovaných. Vyhnancům vrať vlast. Zajatce vysvoboď.
    Slyš nás, Hospodine
Pocestné provázej. Pokoušené posiluj. Ochraňuj slabé.
    Slyš nás, Hospodine
Uzdrav nemocné. Stůj při umírajících. Chraň nás před nenadálou smrtí.
    Slyš nás, Hospodine
Našim přátelům a blízkým žehnej. Zemřelým dej život věčný.
    Slyš nás, Hospodine

PREFACE

Pán s vámi.
I s tebou.

Pozdvihněme svá srdce k Pánu.
Máme je u Pána.

Vzdávejme mu díky.
Je to důstojné a spravedlivé.

Vskutku je důstojné a spravedlivé tobě Pane, svatý Otče,
vždycky a všude děkovat. Neboť dnes odhaluješ tajemství naší spásy, dnes zjevuješ světlo národů, svého narozeného Syna Ježíše Krista. Objevil se jako smrtelný člověk na zemi a obnovil nás v záři svého božského života. Proto zpíváme se všemi anděly, proroky a prorokyně, matkou Páně a všemi tvými věrnými, kteří nás již předešli k tobě chvalozpěv tvé velebnosti:

SANCTUS

Svatý, svatý, svatý, světem neobjatý, Hospodin zástupů, aniž jiný jest Bůh. Plné všecko nebe, plná země tebe.

USTANOVENÍ

Náš Pán Ježíš Kristus v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům se slovy:
Vezměte a jezte. To je † mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.
Stejně vzal po večeři i kalich, vzdal díky, podal jim jej a řekl:
Vezměte jej a pijte z něho všichni. Tento kalich je ta nová smlouva † v mé krvi, která se za vás prolévá na odpuštění hříchů. To čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.

TAJEMSTVÍ VÍRY

Kantor/ka: Veliké je tajemství víry.
Sbor: Tvou smrt, Pane, zvěstujeme a tvé vzkříšení chválíme, dokud nepřijdeš ve své slávě.

EPIKLÉZE

Požehnej, Pane, tyto dary, abychom přijímali Kristovo tělo a krev ke své spáse. Sešli na nás svého svatého Ducha, který dává život, který utěšuje zoufalé, který dává moudrost, který obnovuje duši i tělo, který dává život věčný a který nás s tebou smiřuje mocí Ježíše Krista.
Slyš nás, když se společně modlíme:

OTČE NÁŠ

POZDRAVENÍ POKOJE

Pane Ježíši Kriste, ty sám jsi řekl svým apoštolům: Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj dávám vám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. Aby se děla tvá vůle, dopřávej nám stále svůj pokoj a veď nás cestou k dokonalé jednotě v tvém Království po všechny věky. Pokoj Páně ať je vždycky s námi.
Pozdravme se navzájem na znamení smíření a pokoje.

BERÁNEK BOŽÍ (zpěv EZ 322)

Ó Beránku nevinný, jenž za nás na kříži umřel, náš rukojmě jediný, trpělivost velikou´s měl. Na sebe´s hříšných mzdu vzal, by žádný z nás nezoufal. Smiluj se nad námi, ó Jezu, ó Jezu.

PANE, NEJSEM HODEN,

abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

POZVÁNÍ

A nyní již pojďte, neboť připraveno jest všecko.
Přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila.

PŘIJÍMÁNÍ
hudba: (například) 287 Z nebe přicházím samého

DĚKOVNÁ MODLITBA

Děkujeme ti, laskavý Bože, za dary tvé lásky
a prosíme tě:
Osvěcuj cesty našeho života svým světlem,
které nám září v Kristu, našem Pánu.

POŽEHNÁNÍ

Hospodin ať ti žehná a chrání tě.
Hospodin ať rozjasní nad tebou svou tvář
a je ti milostiv.
Hospodin ať obrátí k tobě svou tvář
a obdaří tě pokojem.

PÍSEŇ

489 Tvé požehnání