3. neděle v postu B

Autor:
Publikováno:

Neděle Oculi, první čtení: Ex 20:1-17 (Desatero); mezizpěv: Ž 19; druhé čtení: 1K 1:18-25 (slovo o kříži); evangelium: J 2:13-22 (vyčištění chrámu). Liturgická barva fialová.

Introitus

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží (L 9, 59)
Stále upínám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy (Ž 25, 15)
Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.
(Ž 34, 16)

Confiteor

Volejme v pokoře k Pánu:
Pane Ježíši Kriste, ty jsi ospravedlnil celníky a jiné hříšníky, kteří k tobě přicházeli a vyznávali před tebou své viny. Přijmi i od nás vyznání našich hříchů a odpusť nám ve své dobrotě a lásce.
Věříme, že ty máš moc hříchy odpouštět.

Pane, smiluj se nad námi
Kriste, smiluj se námi.
Pane, smiluj se nad námi.
(Evangelisches Gottesdienstbuch)
 
nebo
 
Vyznejme společně, že jsme zhřešili myšlením, slovy i skutky.
Z naší hříšnosti a porušenosti se vlastními silami nemůžeme osvobodit, proto se obracíme k milosrdnému Bohu a voláme:
Bože, smiluj se nad námi hříšnými.
Odpusť nám naše viny
A doveď nás k životu věčnému.
 
Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se námi.
Pane, smiluj se nad námi.
(Evangelisches Gottesdienstbuch)

Píseň: 433 Otče náš milý Pane (Evangelický zpěvník)
 
Vstupní modlitba
Milosrdný Bože, ty hledíš na všechny,
kdo jsou sehnuti pod tíží viny a utrpení:
Naslouchej našemu volání,
rozprostři své mocné ruce nad námi
a ochraňuj nás pře zlem.
Skrze Ježíše Krista, tvého milého Syna,
který s tebou a Duchem svatým
žije a život udržuje na věky.
(Evangelisches Gottesdienstbuch)
 
nebo:

Dobrý Bože,
tvé oči na nás hledí.
Zaháněj od nás naše starosti a strach být sami sebou.
Dej, ať hledíme na tebe a na tvé milosrdenství,
kterým se k nám skláníš
v Ježíši Kristu, tvém Synu, našem Pánu.
(Evangelisches Gottesdienstbuch)
 
nebo:
 
Bože, prameni světla. Často nám otevíráš oči:
dej ať prozříme
a prohlédneme vše, co se nám zdá nejasné tak,
abychom se odvážili skutečně věřit.
Dej, ať zahlédneme světlo,
které nás osvěcuje v Kristu Ježíši
a zahání veškerou tmu noci.
On je světlo na věky.
(Evangelisches Gottesdienstbuch)
 
nebo:
 
Bože, plný dobroty a slitování:
Ty znáš naši lidskou ubohost a nouzi.
Pohlédni na nás a daruj nám odpuštění.
Drž nad námi svou ruku
a odvracej všechna nebezpečí, která nám hrozí.
Prosíme Tě to skrze Ježíše Krista,
Tvého Syna a našeho bratra a Pána,
který s Tebou a Duchem svatým
žije a působí na věky věků.
(Starokatolický misál)
 
nebo:
 
Bože, dárce svobody a naděje:
zbavuješ nás strachu, úzkosti a pocitu ohrožení
a Tvůj Syn, ukřižovaný a vzkříšený,
je odpovědí na naše otázky a potřeby.
Daruj nám, které jsi křtem přijal za své děti,
abychom dokázali žít ze své víry
a svému okolí byli věrnými svědky o Tvé lásce.
Prosíme Tě to skrze Ježíše Krista,
Tvého Syna a našeho bratra,
který s Tebou a Duchem svatým
žije a působí na věky věků.
(Starokatolický misál)
nebo:

Svatý Bože,
skrze svého Syna jsi nás povolal
abychom žili věrně a jednali odvážně.
Zachovej nás pevné ve své smlouvě milosti
a nauč nás moudrosti,
která přichází pouze skrze Ježíše Krista,
našeho Spasitele a Pána,
který žije a vládne s tebou a Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i navěky.
(ELCA)

Čtení z Písma

Ex 20, 1-17
Ž 19
1 K 1, 18-25

Píseň: 236 Ježíši, Pane nejvyšší (EZ)

Evangelium

J 2, 13-22

Kázání

Vyznání víry

Píseň: 495 Z hlubokosti volám k tobě (EZ)

Nad dary

Bože, prosíme Tě, pohleď tyto dary.
Jsou znamením naší oddanosti.
Přijmi je a dej nám sílu,
abychom žili v lásce jeden pro druhého.
Skrze Krista, našeho Pána.
(Starokatolický misál)

Preface

K: Pán s vámi.
V: I s tebou.
K: Vzhůru srdce.
V: Máme je u Pána.
K: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
V: Je to důstojné a spravedlivé.
 
Děkujeme Ti, nebeský Otče, za Tvou lásku a slitování
a chválíme Tě za našeho Pána Ježíše Krista.

Neboť v něm nám dáváš čas spásy
a očišťuješ naše srdce.
Když nás hřích zavádí na scestí,
Ty nás obracíš k sobě,
aby se náš život vždy znovu otvíral
budoucnosti, kterou jsi Ty sám.

A proto společně s anděly a svatými
a se všemi vykoupenými po celém světě
zpíváme píseň Tvé slávě voláme: Svatý...
(Starokatolický misál)

Anafora z Evangelisches Gottesdienstbuch

Buď pochválen, Bože nebe a země.
Ty ses smiloval nad svým stvořením,
Poslal jsi svého Syna, aby se stal člověkem.
Děkujeme ti za záchranu,
kterou pro nás tvůj Syn vydobyl na kříži.
Prosíme tě: Sešli na nás svého svatého Ducha,
posvěť nás a obnov nás duši i na těle,
abychom pod podobou tohoto chleba a tohoto vína
přijímali Kristovo tělo a krev k naší spáse.
Když činíme to, co on nám přikázal.
 
Náš Pána Ježíš Kristus, v té noci, kdy byl zrazen,
vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a dával svým učedníkům a řekl:
Vezměte a jezte, toto je mé tělo, které se za vás vydává.
To čiňte na mou památku.
Stejně tak vzal po večeři také kalich, vzdal díky a dával jim a řekl:
Vezměte a pijte z něho všichni, tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se vylévá na odpuštění hříchů.
Toto čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.
 
(Tajemství víry)
 
Pamatujeme tedy na utrpení a smrt našeho Pána Ježíše Krista.
Vzdáváme chválu jeho vzkříšení a jeho nanebevstoupení
A spoléháme na to, že on vládne nad celým světem.
Prosíme tě, Bože:
Aby se všichni, kteří přijímají jeho tělo,
stali jedním tělem v Kristu,
a tak shromáždi svou církev ze všech končin země
a dej, abychom se všemi věřícími slavili v plné radosti
hostinu ve tvém království.
Nechť je tobě čest a sláva
skrze Ježíše Krista v Duchu svatém
nyní a ve všech dobách na věky věků. Amen.

Po přijímání

Bože, Otče všech ubohých a utiskovaných,
posílil jsi nás chlebem života a kalichem spásy
a v tomto čase chceš být s námi na všech našich cestách.
Děkujeme Ti za to a oslavujeme Tě
skrze Krista našeho Pána.
(Starokatolický misál)

Píseň: 613 Oči všech se upírají (DEZ)

Přímluvy

Požehnání

Píseň: 685 I když se rozcházíme (DEZ)