3. neděle velikonoční B

Autor:
Publikováno:

Tradičně neděle "Misericordias", texty Sk 3:12-19; Ž 4; 1J 3:1-7 a L 24:36b-48. Liturgická barva: bílá

Vstup

Ve jménu Otce i Syna i Ducha sv.

Amen

Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a společenství Ducha svatého s vámi se všemi.

I s tebou.

Uvedení a confiteor

Dnešní neděli se v církví říká podle Ž 33 Misericordias Domini, tedy Milosrdenství Hospodinova plná jest země. Bohužel víme, že vinou lidského hříchu ne všude na naší planetě lidé i životní prostředí toto skutečně milosrdenství zakoušejí.

ticho

Vložme proto nyní na začátku této bohoslužby bídu světa i naše vlastní viny do Božích rukou, a společně prosme:

Pane, smiluj se nad námi hříšnými.

Všemohoucí Bože, smiluj se nad námi a veď nás do života věčného. Amen.

Píseň

334 Kristus Pán vstal z mrtvých

Gloria

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení!

Kolekta

Modleme se:

Bože, tvůj požehnaný Syn se dal poznat učedníkům v lámání chleba; otevři, oči naší víry, abychom byli účastníky jeho vykupitelského díla; o to tě prosíme skrze něho, Ježíše Krista, našeho Pána, kterého s tebou a Duchem Svatým chválíme a ctíme jako jediného Boha, nyní i navěky.

Čtení

Sk 3,12 – 19

Žalm

33 Rozveselte se v Hospodinu

Epištola

1J 3,1 – 7

 Píseň

159,1.4 – 7 Tě, Boha, chválíme

Evangelium

Lk 24,36 – 48

Kázání

Postludium

hudba k tiché meditaci po kázání

Oznámení

Přímluvy

S důvěrou v Boží milosrdenství a s velikonoční radostí modleme se k Hospodinu: Pane, smiluj se.

Pane, smiluj se.

Za církev Páně, po celém světě rozptýlenou v bezpečí, požehnání, ale také v pronásledování a starostech o holý život, aby byla věrohodným svědkem evangelia, modleme se k Hospodinu:

Pane, smiluj se.

Za křesťany, jejichž víra slábne nebo ustala docela, za ty, kteří mají strach žít život víry, také za lidi, kteří jsou vůči evangeliu lhostejní, modleme se k Hospodinu:

Pane, smiluj se.

Za všechny, kdo vládnou mocí, majetkem nebo veřejným vlivem, aby své síly užívali k prospěchu všech, k pokoji a spravedlnosti, modleme se k Hospodinu:

Pane, smiluj se.

Za chudé a hladové, ze vykořisťované a za ty, kteří přišli o práci, za nemocné, strádající bolestmi, za umírající, aby nalezli domov u tebe, modleme se k Hospodinu:

Pane, smiluj se.

Za naši evangelickou církev, za staršovstva a duchovní, za seniory a synodní radu, za všechny, kdo se namáhají na vinici Páně, aby neztráceli odvahu a dobrou cestu, modleme se k Hospodinu:

Pane, smiluj se.

Chválíme tě, náš Pane, vždyť ty se nám dáváš poznat ve svém umučeném a vzkříšeném Synu, vždyť ty s námi zůstáváš ve svém slovu a ve svátostech. Prosíme, slyš nás, když společně zpíváme modlitbu, kterou nás naučil on sám:

Otčenáš

zpívaný 583

Požehnání

Píseň závěrečná

618 Modré nebe