30. neděle v mezidobí B

Autor:
Publikováno:

Texty: Jb 42,1-6.10-17 nebo Jr 31,7-9; Ž 34,1-8.(19-22) nebo Ž 126; Žd 7,23-28; Mk 10, 46-51. Liturgická barva: zelená.

Poznámky k textům

Druhou část textu z knihy Jobovy má smysl číst tehdy, když se po minulé neděle z knihy Jobovy četlo. Z pokorného Jobova vyznání (42,1-5) lze využít zcela jistě v.5 (jako verš k Aleluja nebo ještě lépe jako postcom. antifonu.
Z Jer 31 lze vybrat precom. (v7b) i postcom. (v9b) antifonu.
Použití Ž 34 má svůj smysl především v eucharistickém kontextu, myšlenkovou paralelu s evangeliem je možno spatřit ve verších 6.7.16.18. Lze z něj vybrat vstupní antifonu (vv 2+4), verš k Aleluja (v5), slovo milosti (vv 19+23) antifonu precom. (v.9.) i postcom. (vv 5,6,7,16).
Ž 126 je všeobecnější oslavou Hospodina za jeho divy.
U epištolního čtení bych volil jiný výběr: Žd 7,11-25 (23-28 je vytržené z kontextu).
Evangelium: Mk 10, 46-52
Slovo poslání: Ef 1,17-18 nebo Žd 11,1-2

Kyrie

Pane, slyšel jsi nás křičet o pomoc, zastavil ses u každého z nás a zveš nás do své přítomnosti.
/: Pane, smiluj se nad námi!:/
Kriste, jako velekněz jsi nám otevřel cestu do Boží blízkosti, vedeš nás ke svému Otci.
/:Kriste, smiluj se nad námi!:/
Pane, zbavil jsi nás slepoty, prolamuješ naši uzavřenost a zveš nás do společenství.
/:Pane, smiluj se nad námi!:/

Kolekta (starokatolická)

Bože, Otče všech lidí, ty můžeš víc, než jsme schopni pochopit.
Měníš náš úděl a náš smutek proměňuješ v radost.
Zbav nás veškeré slepoty ducha a srdce, a naplň nás svou útěchou,
abychom zvěstovali tvou chválu a velebili tě
skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Spasitele,
který s tebou a s Duchem svatým žije a působí na věky věků.

- nebo (Erneuerte Agende):

Milosrdný Otče,
tvá laskavost dává nad námi svítit světlu evangelia.
Prosíme tě:
Ať tvé světlo zasáhne i ty národy země,
které jsou ještě bez naděje v Krista,
aby i jim byla zvěstována tvá spása
a všechna srdce se obrátila k tobě.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
od věků navěky.

Vstupní modlitba (podle Agendy ČCE)

Bože, náš dobrý Otče,
Tvůj Syn Ježíš nám ukázal, že jsi plný milosrdenství a lásky.
Z lásky k nám šel do Jeruzaléma,
kde naplnil předpovědi proroků,
když se ponížil až ke smrti kříže.
(To vše je před světem ukryto. I my, kterým jsi to tolikrát ve svém slovu a u svého stolu zjevil, vždy znovu propadáme slepotě. Smysl utrpení Tvého Syna se nám ztrácí. Starý člověk v nás nechce zápasit s hříchem a vzpírá se jít cestou obětavé služby.)
Pane Ježíši Kriste, smiluj se nad námi.
Nauč nás milovat Tě v bližních, kteří potřebují naši pomoc.
Dej, ať znovu uslyšíme Tvůj hlas, prohlédneme ze  své slepoty a nově uvěříme.
Duchu svatý,
sjednocuj Boží lid po celém světě, kdekoli se dnes shromažďuje,
ať si uvědomujeme, že patříme k sobě jako jedna církev,
putující do Božího království,
kde s Otcem i Synem žiješ a působíš po všechny věky věků.

Modlitba s vyznáním vin + slovo milosti

Milosrdný, věčný Bože!
Skláníme se před tajemstvím Tvé lásky. Ty nás máš rád víc, než to dokážeme pochopit. Ty jsi vydal svého Syna do rukou lidí, kteří ho zabili. Vyznáváme před Tebou, že jsme často nechápaví jako Tví učedníci, že občas chceme věřit jenom tomu, co vidíme před očima. Někdy jsme nemilosrdní jako zástupy kolem Ježíše nebo se nás dokonce zmocňuje nenávist, která Ježíše přibila na kříž. Jindy snad zůstáváme raději sedět na okraji cesty a prahneme po různých méně důležitých věcech, místo abychom se spolehli na Tvá zaslíbení života v plnosti a snažili se Tě následovat.
Ježíši, Synu Boží, prosíme, odpusť nám. Odpusť nám pro veškerý náš odpor proti Tvé nepochopitelné lásce. Smiluj se nad námi! Otevři nám oči pro lidi kolem nás, nauč nás Tě chválit, a tak nám dej podíl na své spáse skrze Ježíše Krista, našeho Pána, ke kterému voláme jako slepí: Smiluj se nad námi, Synu Davidův!

Sestry a bratři, kdo se k této modlitbě připojujete, prosme společně: /:Pane, smiluj se nad námi!:/

Přijměme do svých srdcí slovo svrchované milosti Boží:
Ježíš říká: „Prohlédni! Tvá víra Tě uzdravila. Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“ (Lk 18,42+19,10) (nebo Ž 34,19+23)

Všichni, kdo se spolu se mnou odevzdáváte do rukou Božího milosrdenství, řekněme k tomu své /:Amen:/.

Přímluvy (podle Agendy ČCE)

Pane Ježíši Kriste,
Tys přišel, aby se každému člověku dostalo slitování, i tomu, kdo je mezi námi lidmi jako poslední. V této naději Ti předkládáme své prosby:

- Pomoz nám změnit naše smýšlení i proměnit naši společnost, aby mezi námi nikdo nebyl vnímán jako poslední.
- Prosíme Tě za naše společenství, za naši církev a za všechny, kdo v naší zemi i v celém světě vzývají Tvé jméno.
- Dej, abychom Ti správně rozuměli,  abychom nebránili druhým v cestě k Tobě, ale přáli Tvé slitování všem lidem.
- Pomoz nám, abychom nebyli malicherní a úzkoprsí, ale milosrdní. Dej, abychom nezraňovali druhé tvrdým soudem, ale naučili se je chápat, dodávat jim odvahu a nacházet společně cesty ku pokoji.
- Prosíme Tě o světlo poznání pro všechny hledající, bloudící i uzavřené.
- Dnes se přimlouváme zvlášť za lidi slepé, němé a hluché. Dej jim nejen trpělivost, ale i přátele, kteří by jim pomáhali nést jejich úděl.
- Ukazuj nám, kde můžeme pomáhat my. Dej, ať rádi uděláme to, co je možné.
- Prosíme za ty, kterým nedovedeme v jejich utrpení pomoci.
- Vyslyš, Pane, tiché prosby, které Ti nyní každý z nás předkládá.

Ježíši, náš dobrý Pane, Ty znáš naše prosby, dříve než je vyslovíme.
Vyjdi nám vstříc a dej nám spatřit slávu svého Otce,
se kterým v jednotě Ducha svatého žiješ a vládneš po všechny věky věků.
nebo: - k němuž se spolu s Tebou společně modlíme: Otče náš...

Modlitba nad dary

Bože, Ty jsi přijal křehké lidské tělo, abys měl účast na naší slabosti. Když Ti spolu s dary chleba a vína přinášíme sami sebe, pomoz nám, ať dokážeme  přijmout sílu Tvé lásky, ať nezůstaneme sedět u cesty, po které k nám přicházíš, ale ať se sytíme Tvým milosrdenstvím, které přináší spásu skrze Krista, našeho Pána.

Preface

… skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť On nás vyvedl z temnot do Tvého podivuhodného světla, abychom všude hlásali Tvé veliké skutky. Vysvobodil nás z otroctví hříchu a smrti a učinil z nás Tvůj vyvolený národ, ve kterém si jako kněží navzájem pomáháme přijít do Tvé blízkosti. A proto s andělskými sbory a se všemi, kdo Ti patří, zpíváme píseň o Tvé slávě a voláme…

Modlitba po přijímání

Bože, náš Otče,
Tys nám dal vidět světlo a spásu.
V Kristu jsi vstoupil do našeho života jako Lékař i Mistr.
Dej, aby žádné mraky nepohltily světlo lásky, které jsi nám v něm zjevil.
Pomoz nám vyjít ze strachu a úzkostí i z naší pochybnosti.
Dej nám do srdce živou touhu po Tvém domě, kam nás vedeš
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Návrh písní z EZ

Žalm 167,1-3+7 (=Ž 34)
Kyrie 420,1.2.6
Graduál 243,1-3+8
po kázání 422 nebo 619
Sanctus 157.1
Agnus Dei 504,1-3
k přijímání 463
závěr 447/452