33. neděle v mezidobí B

Autor:
Publikováno:

Texty: 1S 1,4-20; 1S 2,1.4.5.6-7.8; Žd 10, 11-14 (15-18).19-25; Mk 13, 1-8. Liturgická barva: zelená.

Vstupní antifona

Úmysly, které já mám, směřují k pokoji, ne k trápení, praví Pán. Budete mě vzývat a já vás vyslyším a shromáždím vás ze všech míst, kamkoli jsem vás rozptýlil.

Kolekta

- luterská:

Bože, ty jsi Pán světa i času.
Napomínej naše srdce a myšlení,
abychom mysleli na svůj konec a na tvůj soud,
vedli život modlitby a bdění
a zůstali navěky u tebe.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

- starokatolická:

Bože, náš stvořiteli,
u tebe je možné víc, než si dokážeme představit.
Tvé životodárné Slovo nikdy nepomine,
stejně jako zákon lásky, který jsi vepsal do našich srdcí.
Dej, ať kráčíme vstříc tvému Synu s důvěrou a radostí,
dokud opět nepřijde ve slávě,
on, který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Aleluja.

Přímluvy

dle Jana Rückla z břevnovské farnosti

Nad dary


Bože,
pohleď dobrotivě na svůj lid,
který se zde shromáždil ke tvé chvále.
Přijmi to, co ti přinášíme
a rozmnožuj touto slavností naši lásku.
O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Preface


Je to důstojné a spravedlivé tě chválit,
Bože, náš Otče,
skrze tvého Syna Ježíše Krista.
Tys ho povýšil na Pána stvoření,
aby ti jednou předal království:
království věčné a všechno obsahující,
království pravdy a života,
království svatosti a milosti,
království spravedlnosti, lásky a míru.
Pak se každý skloní před jménem Ježíš
a nebe i země bude zvěstovat tvou slávu.
Proto se všemi anděly a svatými
plni radosti zpíváme (voláme):

Po přijímání


Náš Otče na nebesích,
žijeme z tvého slova
a z hostiny tvého Syna.
Dej, ať díky těmto velkým darům,
zůstává on v nás a my v něm,
Kristu, našem Pánu.

Starokatolický misál

Písně

EZ 446 (Moudrosti poklad z nebe)
EZ 360 (My čekáme, kdy zavítáš)
EZ 517 (Probuďme se křesťané)

DEZ 669 (Přijď, Spasiteli)
DEZ 671 (Dej mi, Pane, bdělé srdce)
DEZ 675 (Přijď již, přijď Duchu stvořiteli)