34. neděle v mezidobí B

Autor:
Publikováno:

Poslední neděle liturgického roku. Texty podle ekumenického lekcionáře převzaty ze svátku Krista Krále: 2Sa 23,1-7 nebo Da 7, 9-10.13-14; Ž 132, 1-12. (13-18) nebo Ž 93; Zj 1, 4b-8; J 18, 33-37. Liturgická barva: zelená.

Vstupní antifona

Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost, sílu a čest. Jemu buď sláva a vláda na věčné věky!

Kolekta


Bože, náš Otče,
Tvůj Syn, povýšený ke Tvé pravici,
je alfou a omegou, začátkem a koncem.
Zažeň všechny ničivé síly,
vyveď nás z temnoty
a doveď nás do svého království spravedlnosti, lásky a pokoje
skrze Ježíše Krista, Tvého Syna a našeho bratra,
který s Tebou a s Duchem svatým
žije a působí na věky věků.

Přímluvy

dle Jana Rückla z břevnovské farnosti

Nad dary


Otče na nebesích,
přicházíme před Tebe se svými dary;
jsou znamením naší ochoty plnit Tvou vůli.
Prosíme Tě:
Přijmi nás ke společenství stolu svého Syna,
nyní a navěky.

Preface


Děkujeme ti a chválíme tě,
Bože, náš Otče,
skrze tvého Syna Ježíše Krista.
Tys ho povýšil na Pána stvoření,
aby ti jednou předal království:
království věčné a všechno obsahující,
království pravdy a života,
království svatosti a milosti,
království spravedlnosti, lásky a míru.
Pak se každý skloní před jménem Ježíš
a nebe i země bude zvěstovat tvou slávu.
Proto se všemi anděly a svatými
plni radosti zpíváme (voláme):

Po přijímání


Dobrý a věrný Bože,
v hostině svého Syna nám dáváš
podíl na budoucím světě.
Děkujeme Ti za to a prosíme Tě:
Ať v nás Duch, kterého jsme přijali,
udržuje živou naději
a vede nás ke skutkům lásky,
dokud nezavršíš své stvoření
skrze Krista, našeho Pána

Starokatolický misál