4. neděle adventní B

Autor:
Publikováno:

Introitus Rorate, texty 2S 7:1-11.16; L 1:47-55 (Magnificat) nebo Ž 89:1-4.19-26; Ř 16:25-27 a L 1:26-38 (zvěstování). Liturgická barva fialová. Gloria není, Haleluja ano.

Introitus Rorate caeli

Nebesa, vydejte krůpěje shůry,
ať kane z oblaků spravedlnost;
nechť se otevře země
a urodí se spása.
V: Nebesa vypravují o Boží slávě,
obloha hovoří o díle jeho rukou.
(Iz 45:8 a Ž 19:2)

Kolekta

Ukaž svoji moc, Pane a přijď.
Odstraň překážku našich hříchů
a připrav nás na oslavu svého narození
abychom tě přijali s radostí
a stále ti sloužili
neboť ty žiješ a vládneš
s Otcem a Duchem svatým
nyní i navěky.
(ELCA)
nebo

Děkujeme ti, milující nebeský Otče,
že tvá moc navštívila Pannu Marii
a učinila z ní matku našeho Pána.
Přijď k nám se svým Svatým Duchem
abychom také přijali tvé spásné slovo
a radovali se ve svém Spasiteli,
tvém Synu Ježíši Kristu.
Neboť on s tebou a Duchem svatým
žije a vládne jako jediný Bůh
nyní i navěky.
Amen.
(LCA)

První čtení

2S 7:1-11.16

Mezizpěv

L 1:47-55 (Magnificat) nebo Ž 89:1-4.19-26
nebo

Graduale Prope est Dominus

Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu,
všem, kdo ho volají opravdově.
V: Z mých úst zazní chvála Hospodinu, *
jeho přesvatému jménu bude dobrořečit všechno tvorstvo navěky a navždy.

Druhé čtení

Ř 16:25-27

Alleluia Veni Domine

Haleluja.
Přijď Pane a neprodlévej,
zbav nepravostí svůj lid.

nebo

Verš před evangeliem

Haleluja
Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova. (Lk 1:38)

Evangelium

L 1:26-38 (Zvěstování Panně Marii)

Přímluvné modliby

Marie nabídla sama sebe Bohu pro naplnění jeho zaslíbení.
Pozdvihněme k němu i my svá srdce a volejme: "slyš naši prosbu".

  1. Za církev, aby se neodvracela od Kristova evangelia, ale intenzívněji hlásala jeho pravdu a čekala na Mesiáše. K tobě voláme...
  2. Za národy celého světa, aby nepovažovali zbraně za větší dobro než potřeby jídla, přístřeší a zdraví svých občanů.K tobě voláme...
  3. Za umělce všeho druhu, aby jejich tvorba vyjadřovala vše, co buduje a posiluje pravou lidskost mezi námi. K tobě voláme...
  4. Za prostředí obchodu a hospodářství, aby respektovalo hodnotu každého člověka a rozdělovalo zisk spravedlivým způsobem. K tobě voláme...
  5. Za naše rodiny, aby v nich vládl pokoj, klid a naděje. K tobě voláme...

Antifona k přípravě stolu Páně Ave, Maria

Buď zdráva, Maria, milostí zahrnutá, Pán s tebou.
Požehnaná jsi nade všechny ženy
a požehnaný plod tvého těla.
(Lk 1:28.42)

Preface

Je vskutku správné vzdávat ti naše díky a chválu, Bože,
neboť tvé milosrdenství obklopuje
od pokolení do pokolení ty, kdo v tebe věří
a tvá věrnost je po všechny věky.

Ty jsi stvořil nebe a zemi
a vyvolil sis svůj lid smlouvy,
který jsi vyvedl z otroctví do jeho vlastní země.
Ve svém služebníku Davidovi jsi založil svoji vládu
a zaslíbil jsi jeho trůn tomu,
který zachrání tvůj lid a bude vládnout navěky.

A nyní bylo tajemství po dlouhé věky skryté
zjeveno po vší zemi:
tvůj Syn Ježíš Kristus byl počat z Dcha svatého
v lůně Panny Marie
a ujímá se trůnu svého předka Davida.
Ačkoliv byl zabit od pyšných a mocných,
vzkřísil jsi ho z mrtvých
a ponížené a hladové uvádíš
do jeho království, které nebude mít konce.

A proto se připojujeme k chvalozpěvu, který ti vzdávají nebesa
a spolu s jejich nespočetnými zástupy zpíváme a voláme: Svatý...

Antifona k přijímání Eucharistie Ecce virgo

Hle, panna počne a porodí syna
a jméno jeho bude nazváno Emmanuel.
(Iz 7:14)

Písně a hudba

Tradičním introitem 4 neděle je Rorate caeli desuper, z něhož textově a v řadě případů i hudebně motivicky vycházejí staročeské "roráty" (viz např. EZ 267 Rosu dejte ó nebesa na gregoriánský motiv introtu). Vydatným zdrojem rorátních písní jsou některé katolické kancionály (např. Český kancionál Dobroslava Orla), třebaže roráty samy jsou utrakvistického původu s vlivy lutherské bohoslužby a pocházejí převážně z 16. století (původ z doby Karla IV je již dlouho vyvrácenou legendou, třebaže latinské vzory některých písní sahají ještě před husitskou dobu, spíše však do éry Jana z Jenštejna než domělého Arnošta z Pardubic). Skromná nabídka několika rorátních písní (bez chorálních částí a liturgického lepidla) je i v Evangelickém zpěvníku (EZ 260, 263 - Jenštejnova melodie, 264, 267, 268). Revidované verze Rorátů vydalo r. 2003 Karmelitánské nakladatelství.

Magnificat je v evangelickém zpěvníku zhudebněno pouze jako rytmická píseň M. Rejchrta v Dodatku k EZ (Má duše Boha velebí, je rovněž ve Svítá 176). V lutherské tradici existuje "Německé Magnificat" Meine Seele erhebet den Herren na melodii modifikovaného žalmového tonu perregrinu. Tento nápěv několikrát použil (vedle Schütze a jiných) také Johann Sebastian Bach ve stejnojmenné kantátě (BWV 10) a několika úpravách pro varhany (Fuga sopra il Magnificat nebo Schüblerův chorál BWV 648, který je varhanní verzí dueta z uvedené kantáty). Motiv se rovněž objevuje v monumentálním latinském Magnificat, v části Suscepit Israel. Přívrženci "tradičnější" verze mohou sáhnout rovněž po gregoriánské verzi, která je součástí našich nešpor.

S posledními dny do Vánoc jsou rovněž spojeny i známé "O" antifony (O Radix Jesse, O Emmanuel apod.) právě k Mariinu chvalozpěvu. Na základě těchto antifon byly zpracovány v Erneuerte Agende adventní přímluvy, jejichž překlad je rovněž na našem webu. Staly se rovněž inspirací populární středověké písně Veni veni Emmanuel, která je v různých překladech rovněž dostupná v češtině (DEZ 669 aj).