4. neděle po Zjevení Páně B

Autor:
Publikováno:

Čtení Písma: Dt 18,15 – 20; Ž 111; 1K 8,1 – 13 ; Mk 1,21 – 28. Liturgická barva: zelená.

Vstupní votum

Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu; vysvoboď mne, a vysvobozen budu.     Jr 17,14

Kyrie

Dříve než uslyšíme Boží slovo a budeme slavit památku Páně, chceme se očistit a prosit Boha o smilování.

Bože, náš Otče, poslal jsi nám svého Syna jako cestu, pravdu a život. Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se.
Dej, ať jdeme v Kristu po cestě, kterou si přeješ. Kriste, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Daruj nám Ducha svatého, poslaného od tebe, a tvého Syna, abychom byli uvedeni do plnosti pravdy a byla nám otevřena cesta věčného života. Pane, smiluj se.
Pane smiluj se.

Bůh se s námi setkává ve své laskavosti a my před jeho svatou tváří poznáváme, co nás od něho odděluje. Ve chvíli ticha každý a každá může myslet na svá provinění nebo křivdy.
Všemohoucí Bože, smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy a doveď nás do života věčného. Amen.

Kolekta

Bože, v blízkosti tvého Syna ztrácí zlo svou sílu – nemocní jsou uzdravováni a mnohým se zvěstuje evangelium. Dej, abychom dokázali tvé slovo uchovávat a šířit s důvěrou, že ono samotné je tím nejlepším lékem uzdravujícím k životu věčnému. O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha sv. žije a kraluje na věky věků.

Přímluvy

Bože, slovo Ježíšova evangelia má větší moc, než si umíme představit. – Dej, abychom mu naslouchali věrně a důvěrně.

Kyrie, kyrie, eleison

Tvůj Syn osvobozoval posedlé. – Pomoz, aby lidé nezůstávali lhostejní k nouzi a nesvobodě svých bližních.

Kyrie, kyrie, eleison

Ve svém Synu ses smiloval nad hříšníky. – Nauč nás dávat naději i těm, kterým už nikdo nevěří a nepomáhá.

Kyrie, kyrie, eleison

V tvé blízkosti vítězí láska a pravda. – Prosíme za církev, aby se stávala místem, kde jsou lidé Ježíšově vítězství blízko.

Kyrie, kyrie, eleison

Učení tvého Syna a jeho uzdravování proniká vším stvořením. – Dej nám tu radost, abychom i my byli svědky o Bohu za hranicemi sborů, kostelů a církví.

Kyrie, kyrie, eleison

Tvé království se díky Kristu přiblížilo. – Osvoboď naše ustrašená srdce, aby se dokázala radovat z toho, co je skryté, ale jednou bude zjevné a slavné.

Kyrie, kyrie, eleison

Příprava darů

Hospodine, Stvořiteli světa, dáváš nám chléb jako plod země a lidské práce. Učiň, aby se nám stal pokrmem života.
Děkujeme ti také za víno a za radost, kterou nám skrze něj dáváš. Učiň, aby se nám tento kalich stal nápojem spásy.

Preface

Vpravdě je důstojné a spravedlivé ti děkovat a chválit tě za vše, co jsi stvořil. Neboť v tobě žijeme, pohybujeme se a tví jsme. Každého dne objevujeme působení tvé lásky. Už tady na zemi máme svatého Ducha jako předzvěst věčné slávy. Skrze něho jsi vzkřísil Ježíše z mrtvých, skrze něho nás ujišťuješ, že i na nás se vyplní velikonoční tajemství. Proto tě spolu s nebeskými zástupy andělů, proroků a apoštolů chválíme a velebíme:

Svatý...

Epikléze

Požehnej, Pane, tyto dary, abychom přijímali Kristovo tělo a krev ke své spáse. Sešli na nás svého svatého Ducha, který dává život, který utěšuje zoufalé, který dává moudrost, který obnovuje duši i tělo, který dává život věčný a který nás s tebou smiřuje mocí Ježíše Krista.

Pozdravení pokoje

Pane Ježíši Kriste, ty sám jsi řekl svým apoštolům: Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj dávám vám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. Aby se děla tvá vůle, dopřávej nám stále svůj pokoj a veď nás cestou k dokonalé jednotě v tvém Království po všechny věky. Pokoj Páně ať je vždycky s námi. Pozdravme se navzájem na znamení smíření a pokoje.

Texty upraveny podle Agendy ČCE, Evangelisches Gottesdienstbuch, Starokatolického misálu a liturgie H. Jorissena z r. 2005