4. neděle v postu B

Autor:
Publikováno:

Neděle Laetare (Raduj se). první čtení: Nu 21:4-9; mezizpěv: Ž 107:1-3.17-22; druhé čtení: Ef 2:1-10; evangelium: J 3:14-21. Liturgická barva růžová nebo fialová.

Zahájení

Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého
     Amen
 Naše pomoc je ve jménu Hospodina
 Který stvořil nebe i zemi.

Pozdrav

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého ať je s vámi se všemi
I s tebou.

Introitus (Ž 84, 3.5.6.12)

Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu!
Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit.  
Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť.
vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně.

Příprava k modlitbě vyznání vin

Shromáždili jsme se, abychom naslouchali Božímu slovu a slavili společně Večeři Páně. Bůh se s námi setkává ve svém dobru. Před ním poznáváme, co nás od něj dělí. Proto prosme o jeho smilování.

Confiteor

Ježíši Kriste, ty jsi náš Pána a bratr.
Tvoje láska je větší než naše srdce.
Ty nás přijímáš.
Osvoboď nás, abychom sami sebe přijímali a mohli se také sklánět k druhým lidem.
Ty nás znáš.
Pomoz nám, abychom i my poznali sami sebe a otevírali se druhým lidem.
Ty nás miluješ.
Daruj nám důvěru vnímat naše temné stránky, aniž bychom upadli do strachu.
Odpusť nám, co nás od tebe, nás od sebe samotných a od druhých lidí dělí a odděluje.
Daruj nám nové společenství s tebou samotným a s námi navzájem.
O to tě prosíme v důvěře ve tvé slitování.

nebo:

Pane, ve světle tvé pravdy poznáváme, jak jsme hřešili myšlením, slovy i skutky.
Tebe bychom měli nade vše milovat, ty jsi náš Bůh a naše spása.
Ale my jsme si zamilovali více sami sebe než tebe.
Ty jsi nás povolal ke své službě, ale my jsme čas, který jsi nám svěřil, promarnili.
Dal jsi nám naše bližní, abychom je milovali jako sami sebe,
Ale poznáváme, jak jsme selhali sobectvím a leností srdce.
Proto přicházíme k tobě a vyznáváme naši vinu.
Suď nás, náš Bože, ale nezatracuj nás.
Neznáme žádné jiné útočiště než tvoje nevysvětlitelné smilování.

Kyrie

Pane, smiluj se nad námi
Kriste, smiluj se nad námi
Pane, smiluj se nad námi

nebo:

Pane Ježíši Kriste, ty ses pro nás narodil jako člověk.
Chór: Kyrie eleison.
Shromáždění: Pane, smiluj se.
Pane Ježíši Kriste, ty který jsi pro nás zemřel na kříži.
Chór: Christe eleison.
Shromáždění: Kriste, smiluj se.
Pane Ježíši Kriste, ty který pro nás vstal z mrtvých.
Chór: Kyrie eleison.
Shromáždění: Pane, smiluj se.
(Evangelisches Gottesdienstbuch)

nebo:

Ježíši Kriste.
Shromáždění: Smiluj se nad námi.
Ježíši, ty který ses postavil na odpor zlu.
Shromáždění: Smiluj se nad námi.
Ježíši, ty který nás učíš rozpoznávat zlo.
Shromáždění: Smiluj se nad námi.
Ježíši, ty který nás posiluješ, abychom se zlu uměli postavit.
Shromáždění: Smiluj se nad námi.
Ježíši, ty který nás chráníš od zlého.
Shromáždění: Smiluj se nad námi.
Ježíši, ty který nás od zla osvobodíš.
Shromáždění: Smiluj se nad námi.
(Evangelisches Gottesdienstbuch)

Píseň: 391 Pane, jenž mne koupil sobě (EZ)

Vstupní modlitba

Bože, ty přede všemi prokazuješ svou plnost moci ve svém slitování a smíření:
Uč nás důvěřovat pouze ve tvé dobro, abychom se i my uměli slitovávat a tak získali podíl na nebeské radosti. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky.
(Evangelisches Gottesdienstbuch)

nebo:

Dobrý Bože, ty se stavíš proti všem, kteří sami sebe přeceňují. A jsi milostivý těm, kteří se před tebou sklánějí: Prosíme tě o Ducha pravdy, abychom poznali, že sami v sobě a sami jsme hříšní, a abychom našli život v důvěře ve tvou milost. Skrze Krista, našeho Pána.
(Evangelisches Gottesdienstbuch)

nebo:

Ty nás Bože znáš: ceníme sami sebe buď hodně vysoko, nebo naopak sami sebe podceňujeme až příliš. Ukaž nám jak to s námi ve skutečnosti je. Dej, abychom obstáli v tvých soudech. Prosíme tě, o tvou osvobodivou přítomnost, do našeho nyní a teď, když se modlíme a zpíváme, nasloucháme a mluvíme. Skrze Ježíše Krista, našeho bratra a Pána.
(Evangelisches Gottesdienstbuch)

Čtení z Písma

Nu 21, 4-9
Ž 107, 1-3.17-22
Ef 2, 1-10

Píseň: 434 Jezu Kriste, Synu Boží (EZ)

Evangelium: J 3, 14-21

Kázání

Vyznání Víry

(Nicenum-konstantinopolitanum nebo Apostolicum)

Píseň: 248 Ježíše se nespustím (EZ)

Preface (Ze starokatolického misálu)

K: Pán s vámi.
V: I s tebou.
K: Vzhůru srdce.
V: Máme je u Pána.
K: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
V: Je to důstojné a spravedlivé.

Je to dobré a spravedlivé,
abychom ti, Otče na nebesích, děkovali
a s celým stvořením tě chválili
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
On s námi prožil těžkosti života
i temnotu světa a smrti;
ale ty jsi ho vzkřísil k novému životu.
Díky němu jsme se stali novým stvořením,
překonáváme strach
a připravujeme cestu pro jeho návrat ve slávě.
Skrze něj chválíme nyní a vždycky tvé slitování
a se sbory andělů a svatých
zpíváme píseň o tvé slávě
a voláme:

V: Svatý, svatý, svatý, Pán, Bůh zástupů.
Nebe i země jsou plny tvé slávy.
Hosana na výsostech.
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
Hosana na výsostech.

nebo:

Preface (Evangelisches Gottesdienstbuch)

Ano, ty jsi spravedlivý a je dobré ti děkovat a vzdávat ti chválu
Svatý Bože, Otče života.
Chválíme tě ve jménu tvého Syna Ježíše Krista.
Poslal jsi ho na svět, který leží v temnotách.
On je světlem, on je počátkem nového života.
On je původce pokoje, který tvoří právo a spravedlnost nyní i na věky.
On zlomil pouta otroctví, on v nás probouzí radost, on nás zve ke svému stolu.
Sdílíme dary, které nám dává:
Chléb života a kalich spásy.
Se všemi lidmi, kteří tě hledají.
Se všemi, kteří nás předešli.
Se všemi dobrými mocnostmi, s celým tvým stvořením,
Děkujeme ti, chválíme tě, a vyznáváme:

Svatý, svatý, svatý, Pán, Bůh zástupů.
Nebe i země jsou plny tvé slávy.
Hosana na výsostech.
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
Hosana na výsostech.

Anafora (Evangelisches Gottesdienstbuch)
jako minulou neděli

Přijímání

Po přijímání

Bože, Otče všech ubohých a utiskovaných,
posílil jsi nás chlebem života a kalichem spásy
a v tomto čase chceš být s námi na všech našich cestách.
Děkujeme Ti za to a oslavujeme Tě
skrze Krista našeho Pána.

Píseň: 613 Oči všech se upírají (DEZ)

Přímluvy

Otčenáš

Požehnání

Píseň po požehnání