4. neděle velikonoční B

Autor:
Publikováno:

Neděle Dobrého pastýře. Latinský název neděle podle introitu: Jubilate. Liturgická barva: bílá. Koresponduje s propriem 3. neděle velikonoční podle luterského lekcionáře.

Introitus

Jásejte Bohu, všechny země!
Zpívejte chvály k slávě jeho jména. Haleluja! Ž 66,1-2

Kyrie

Pane Ježíši Kriste, ty jsi zvítězil nad hříchem a smrtí.
Tvé vzkříšení je i naším vzkříšením.
Dej, ať nás nic neodloučí od tvé lásky.

Vstupní modlitba

- Erneuerte Agende:

Pane Ježíši Kriste,
neustále zkoušíme převzít svůj život do vlastní režie,
důvěřujeme falešným pánům a jsme zklamáni.
Ty jsi ten pravý Pán a Pastýř,
veď nás po tvých cestách,
aby nám nic nescházelo.
Přiveď nás do svého stádce
a uchovej nás ve tvém společenství.
Neboť ty žiješ a vládneš navěky.

- ELCA:

Pane Ježíši Kriste,
dobrý pastýři ovcí,
ty hledáš ztracené
a vedeš nás do svého stáda.
Nasyť nás a uzdrav
a učiň nás jedno se sebou
který žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým
jako jediný Bůh nyní i navěky.
Amen.

- starokatolická:

Bože, pastýři svého lidu,
tys nezanechal svého Syna Ježíše napospas smrti,
ale probudil jsi ho k životu bez konce.
On nás všechny nazývá jménem
a volá nás ke svobodě.
Dej, abychom slyšeli jeho hlas
a následovali ho na cestách našeho života.
Skrze něho tě chválíme v Duchu svatém
dnes a navěky.

Biblické texty

Sk 4, 5-12;  Ž 23;  1J 3, 16-24  J 10,11-18

Zpěv před evangeliem

Haleluja!
Pán z nás učinil svůj lid a ovce své pastvy.
Pán byl vzkříšen, opravdu byl vzkříšen!
Haleluja!

Přímluvy

Agenda ČCE II, str. 170

nebo dle ELCA:

S hlasitým Haleluja ke Kristovu vítězství nad smrtí se modlíme za církev, svět a všechny kdo jsou potřební:

chvíle ticha

Vzdáváme ti díky za tvého Syna, našeho Spasitele Ježíše Krista, který nás vysvobodil ze hříchu. Posilni nás, svůj svatý lid, abychom velkodušně odpouštěli ostatním tak, jak bylo i nám odpuštěno.
Ve svém velkém milosrdenství
Vyslyš nás, Bože.

Uč nás vidět svoji slávu ve všem svém stvoření. Požehnej rostlinám, stromům i všem živočichům země, aby ti celá země mohla vzdávat chválu.
Ve svém velkém milosrdenství
Vyslyš nás, Bože.

Posilni všechny, kdo žijí v trvalém strachu z pronásledování. Dej vládcům celého světa schopnost spolupracovat v míru, aby mohli všichni poznat pokoj Kristův. Ve svém velkém milosrdenství
Vyslyš nás, Bože.

Uzdrav rány všech kdo trpí (zvláště ...), aby je posílila naděje a utěšil tvůj Duch svatý.
Ve svém velkém milosrdenství
Vyslyš nás, Bože.

Zmocni i tento sbor, aby šířil tvé slovo těm, kdo ho dosud neslyšeli a stále žehnej těm, kdo uvěřili, i když neviděli.
Ve svém velkém milosrdenství
Vyslyš nás, Bože.

Nad dary

Bože něžné lásky,
připravuješ nám stůl života a plníš nám kalich spásy.
Daruj nám příbytek ve společenství našeho Spasitele
a dobrého pastýře Ježíše Krista, našeho Pána.

Preface

- luterská:

Vpravdě je důstojné a správné, abychom tě, Pane, svatý Otče, všemohoucí Bože, v každém čase a na všech místech chválili a děkovali ti skrze našeho Pána Ježíše Krista.
Co bychom byli bez tvé každodenní laskavé péče,
a přece kdo jsme, že s námi činíš div svého smíření.
Krista, kterého svět zavrhl a ukřižoval,
jsi pozvedl z hrobu,
a nám, kteří jsme vinni jeho smrtí, jsi daroval spásu a život.
Proto s celým stvořením zpíváme.
Proto stojíme v zástupu těch, kdo o tobě svědčí od počátku světa.
Proto se přidáváme k chvále tvé slávy
a bez konce vyznáváme se všemi anděli:

- starokatolická:

Děkujeme ti, svatý Otče,
a chválíme tě skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
V něm jsi se ukázal lidstvu jako Otec
a přijal nás za své milované děti.
V jeho vzkříšení jsi překonal moc smrti
a povolal i nás k věčnému životu.
Jako dobrý pastýř nás živí tvůj Syn hostinou své lásky
a naplňuje nás svým Duchem,
abychom dosáhli cíle svého života.
Proto tě chválíme s celým stvořením
a plni velikonoční radosti zpíváme:

- nebo:

Je vskutku správné, naše povinnost a naše radost
že můžeme ve všech časech a na všech místech
vzdávat ti díky a chválit tě,
všemohoucí a milosrdný Bože,
za tvého vzkříšeného Syna, Ježíše Krista.
On je pastýřem všech, kdo u tebe hledají spásu,
utírá každou slzu z jejich tváří
a prostírá před nimi stůl tvé dobroty.
A proto s anděly, archanděly a všemi nebeskými zástupy
chválíme a velebíme tvé svaté jméno a voláme: Svatý...

Po přijímání

Pane a Spasiteli, dobrý pastýři:
přivádíš nás k pramenům života.
Dej, ať v síle tohoto pokrmu dosáhneme
tvého věčného království,
kde bude jeden pastýř a jedno stádo.
Tobě buď chvála a čest na věky věků.

Poslání

A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen. (Židům 13,20-21)

Písně

velikonoční z EZ a DEZ,
dále EZ 241, EZ 417, EZ 420, EZ 482, DEZ 607