5. neděle po Zjevení Páně B

Autor:
Publikováno:

Texty: Iz 40:21-31, Ž 147:1-11.20c, 1K 9:16-23, Mk 1:29-39, liturgická barva: zelená. Ve starším liturgickém kalendáři začátek předpostí (Septuagesima).

Úvod

Společným tématem textů této neděle je hlásání Boží radostné zvěsti - ve Starém zákoně jako ujištění, že se Bůh na svůj lid nevykašlal, že uprostřed pomíjivosti světa je doufání v Hospodina zdrojem nové síly; Pavel popisuje, jak jej evangelium zcela pohltilo a naučilo respektu k posluchači; v evangelijním textu je i Ježíšova služba uzdravování postavena do souvislosti s jeho hlavním úkolem zvěstovat Boží království: "...abych i tam kázal, nebo proto jsem vyšel." (Mk 1:39). Uzdravení je druhým textovým motivem (evangelium, ale i Ž 147:3) a také z něj vychází řada liturgických textů.

Introitus Venite adoremus

Přistupte, klaňme se, klekněme,
skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil.
On je náš Bůh, my lid, jejž on pase,
ovce, jež vodí svou rukou.
V: Pojďte, zaplesejme Hospodinu, *
oslavujme hlaholem skálu své spásy.
Sláva Otci...
(Ž 95:6.7 V: 1)

Kyrie

Vyznáváme, že jsme selhali, když jsme ve zkouškách života pochybovali o tvém zájmu o nás a o tvé schopnosti se o nás postarat. Naše srdce byla bázlivá a náš duch skleslý.
K tobě voláme: Pane, smiluj se.

Vyznáváme, že jsme selhali, když jsme měli dobrou zprávu o tobě předat způsobem, kterému by ostatní rozuměli.
Místo toho jsme ji uvěznili do hradeb svých tradic a zvyků.
K tobě voláme: Kriste, smiluj se.

Vyznáváme, že jsme selhali, když jsme tvé nejmenší bratry a sestry viděli postižené neduhy těla i ducha a nepomohli jsme jim. Zůstali jsme jim dlužni i věci, které by nás nic nestály: dobré slovo, povzbudivý pohled, chvíli svého času.
K tobě voláme: Pane, smiluj se.

Kolekta

Věčný Bože,
ty dáváš sílu slabým a moc bezmocným.
Učiň nás nástroji svého uzdravování a zacelování ran,
aby se tvá dobrá zpráva stala známou
až do posledních končin tvého stvoření,
skrze Krista, našeho Spasitele a Pána.

(ELCA)

nebo

Bože, náš Spasiteli,
děkujeme ti za tvého Syna,
kerý uzdravoval nemocné,
vyháněl démony
a přinášel dobrou zprávu o spáse.
Uzdravuj i nás na těle i duchu
abychom byli svobodní k tvé službě.
Prosíme o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána
který žije a vládne s tebou a Duchem svatým
jako jediný Bůh nyní i navěky.
Amen.

(LCA)

nebo

Všemohoucí a milosrdný Bože,
poslal jsi svého jediného Syna
jako slovo života,
aby naše oči viděly a naše uši slyšely.
Pomoz nám věřit s radostí tomu,
co nám říká Písmo svaté.
Prosíme o to skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána,
který žije a vládne s tebou a Duchem svatým
jako jediný Bůh nyní i navěky.
Amen.
(LCA)

První čtení

Iz 40:21-31 (Ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.)

Mezizpěv

Ž 147:1-11;20c (Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy, rozkošná a líbezná je chvála.)

nebo

Graduale Tollite hostias

Přineste dar, vstupte do nádvoří jeho,
v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu!

V: Hospodin bude trůnit jako král navěky,
vše v jeho chrámu volá: "Sláva!"

(Ž 96:8.9 Ž 29:10.9)

Druhé čtení

1K 9:16-23 (Běda mně, kdybych nekázal … všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé.)

Alleluia Laudate Dominum

Haleluja!
Chvalte Hospodina, všechny národy, *
všichni lidé, chvalte ho zpěvem.
(Ž 117:1)

Evangelium

Mk 1:29-39 (I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal.)

Přímluvy I.

Modleme se za ty, kdo milují zákon Hospodinův, i za všechny lidi podle jejich potřeb.
  • Bože, tvůj Syn přišel, aby dal smysl světu naplněnému utrpením a bolestí. Učiň ze své církve posla naděje a uzdravení.
  • Bože, ty jsi poslal Pavla, aby zvěstoval evangelium lidem z rozličných kultur. Dej nám schopnosti hlásat tvé slovo a slavit tvé svátosti tak, aby všichni zaslechli pozvání evangelia.
  • Bože, Tvůj Syn cítil potřebu klidu pro modlitbu a odpočinek. Uč i nás sbírat v modlitbě sílu pro hlásání zvěsti o tvém království ve světě.
  • Bože, zvěstování tvého Syna bylo doprovázeno jeho zázraky uzdravení. Otevři i naše oči pro bídu světa: neutišitelný smutek, nespravedlivá obvinění, nekonečnou bolest. Pomoz nám mluvit uzdravujícími slovy. (Prosíme zvláště za N. ...)
Do tvých rukou, Pane, odevzdáváme všechno, zač jsme prosili, s důvěrou ve tvé milosrdenství, skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.

Přímluvy II.

Náš Pán Ježíš Kristus pokračuje ve své uzdravující službě skrze svoji církev. Modleme se za všechen lid Boží v Kristu Ježíši a za všechny lidi podle jejich potřeb:

(následují jednotlivé prosby)

Pane, tvá moc je hojná a tvé porozumění je bez hranic. Pozdvihl jsi nás a vtáhl do svého života, proto tě prosíme, abys nás zachoval ve víře v Ježíše Krista a vyslechl naše modlitby, které jsme ti předložili v jeho jménu, neboť on žije a vládne s tebou a Duchem svatým jako jediný Bůh nyní i navěky.

Amen.

Antifona k přípravě stolu Páně Perfice gressus meos

Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly:
nakloň ke mně ucho, slyš, co říkám.
Ukaž divy svého milosrdenství,
spasiteli těch, kdo před útočníky se k pravici tvé utíkají.
(Ž 17:5.6b.7)

Preface

Je vskutku správné vzdávat Ti dík a chválu, Bože,
neboť ty jsi silou bezmocných
a obnovuješ ty, kteří na tebe s důvěrou čekají.

Ty jsi stvořil nebe a zemi
a oblohu svinuješ jako stanovou plachtu,
sesíláš déšť a odíváš hory zelení.
Svůj lid přivádíš z vyhnanství,
uzdravuješ zlomená srdce a ovazuješ jeho rány.

Přiel jsi mezi nás jako jeden z nás
ve svém Synu Ježíši Kristu,
abys sdílel naši slabost pro naši záchranu.
On, když uzdravoval nemocné a vymítal démony,
zvěstoval tvé milosrdenství a pokoj.
Odmítl lidskou slávu a následoval tvé volání,
které jej přivedlo až na cestu kříže.
Tys ho však neponechal ve smrti a vzkřísil jsi ho
a všem, kdo v něj doufají,
zaslibuješ novou sílu a podíl na odměně evangelia.

A proto se připojujeme k chvále, kterou ti vzdávají nebeské zástupy,
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme: Svatý...

Antifona k přijímání Multitudo languentium

Veliký zástup lidu
i ti, kteří byli sužováni nečistými duchy,
přicházeli k němu,
poněvadž z něho vycházela moc
a uzdravovala všechny.
(podle Lk 6:17-19, GT 471/IV)

Antifona k Benedictus

Všichni k němu přiváděli své nemocné
a on je uzdravoval
(Lk 4:40, AM I/345)

Antifona k Magnificat

Také ostatním městům musím zvěstovat Boží království,
vždyť k tomu jsem byl poslán.
(Lk 4:43, ibid.)