5. neděle velikonoční B

Autor:
Publikováno:

Introitus Cantate. Texty: Sk 8, 26-40; Ž 22, 25-31; 1J 4, 7-21; J 15, 1-8. Odpovídá propriu 4. neděle velikonoční dle luterských perikop.

Introit

Zpívejte Hospodinu píseň novou, alleluja,
neboť učinil podivuhodné věci, alleluja,
před tváří pohanů zjevil svoji spravedlnost, alleluja, alleluja. (Ž 98)

Kyrie

- dle EA:

Pane Ježíši Kriste, ty jsi pravý vinný kmen.
Kyrie eleison.
Dáváš nám růst jako svým ratolestem.
Christe eleison.
Kdo v tobě zůstává, ponese ovoce.
Kyrie eleison.

- dle Starokatolického misálu (s připomínkou křtu):

Pane Ježíši Kriste, ty jsi přemohl smrt a otevřel nám nebe. Pane, smiluj se.
Křtem se stáváme účastnými tvého vítězství. Kriste, smiluj se.
Dej, ať v nás vládne tvá pravda a láska. Pane, smiluj se.


Kolekta

- dle EA:

Pane, Stvořiteli všech věcí,
každé jaro probouzíš přírodu k novému životu.
Chceš obnovit i nás,
lidi propadlé smrti.
Z toho se radujeme a prosíme tě:
Dej, ať ve tvém Synu objevíme
počátek pravého života
a jeho prostřednictvím máme
účast na novém stvoření.
Tobě buď sláva navěky.

- dle Starokatolického misálu:

Bože, náš Otče,
Ty jsi nás vykoupil skrze svého Syna
a ujal se nás jako svých milovaných dětí.
Pohleď na všechny, kdo věří v Krista,
a dej, ať ve spojení s Tebou najdou pravou svobodu.
Skrze našeho Pána, Ježíše Krista,
který v jednotě Ducha svatého,
s Tebou žije a působí navěky.

- dle ELCA:

Bože,
dal jsi nám svého Syna jako vinný kmen
bez kterého nemůžeme být živi.
Vyživuj náš život v jeho vzkříšení
abychom mohli nést ovoce lásky
a poznali plnost tvé radosti
skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána,
kterého s tebou a Duchem Svatým chválíme a ctíme
jako jediného Boha nyní i navěky.
Amen.

Texty

Sk 8, 26-40; Ž 22, 25-31; 1J 4, 7-21; J 15, 1-8

Přímluvy

z břevnovského kláštera (dle Jana Rückla)

Nad dary

Bože, tvůrce světa,
v této velikonoční slavnosti nám dáváš
podíl na svém božském životě.
Dej, abychom již v tomto světě poznávali stopy Tvé lásky
a svůj život přizpůsobovali Tobě,
skrze Krista, našeho Pána.

Preface

Vpravdě je důstojné, dobré a správné,
abychom Ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky,
abychom Tě chválili a oslavovali
zvláště nyní v době velikonoční.
Vždyť naše velikonoční oběť je Tvůj Kristus.
On za nás vydal sám sebe
a co oběti Zákona jen naznačovaly,
On naplnil skutečností kříže.
On je náš kněz, náš oltář,
náš pravý a jediný Beránek:
On všechno smířil s Tebou.
Skrze něho vstoupila do světa Tvá radost
a celý vesmír a mocné zástupy andělů
zpívají píseň o Tvé slávě
a bez ustání volají: Svatý...

Po přijímání

Bože, Ty jsi štědrý ke všem, kdo k Tobě volají:
děkujeme Ti, že jsme mohli být hosty u stolu Tvého Syna,
kterého jsi vyvedl ze smrti do svého věčného života.
Dej, ať žijeme jako lidé velikonoc a stále chválíme Tvou slávu.
Skrze Krista, našeho Pána.

ze Starokatolického misálu

Písně

Kromě velikonočních písní z EZ a DEZ je možné použít z EZ Ž 98 nebo 168 (jako introit) a 240 (k evangeliu).