6. neděle po Zjevení Páně B

Autor:
Publikováno:

Texty: 2Kr 5, 1-14; Ž 30; 1K 9, 24-27; Mk 1, 40-45. Liturgická barva: zelená.

Introitus Esto mihi

Buď mi skálou záštitnou,
buď opevněným domem pro mou spásu.
Tys můj skalní štít a pevná tvrz má,
veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.
V: Hospodine, utíkám se k tobě, kéž nejsem na věky zahanben; *
pomoz mi vyváznout pro svou spravedlnost! (Ž 31:3.4 V: 2)

(pozn. ve starém lit. kalendáři je tento introitus pro neděli před Popeleční středou)

Kyrie

Pane Ježíši Kriste, s důvěrou přicházíme k Tobě. Pane, smiluj se.
Voláš nás přes všechny naše viny. Kriste, smiluj se.
Dej, ať věříme v Tvoji lásku. Pane, smiluj se.

Vstupní modlitba

Otče veškeré útěchy,
Tvůj Syn uzdravoval nemocné a dával jejich životu nový smysl.
Ve svém slitování pohleď na všechny trpící na tomto světě,
vysvoboď je ze samoty a trpkosti a daruj jim spásu a život.
Prosíme Tě o to skrze Ježíše Krista,
Tvého Syna a našeho bratra,
který s Tebou a s Duchem svatým
žije v našem středu nyní a navěky.

Starokatolický misál

nebo

Pane, náš Bože,
ty nás uzdravuješ na těle i na duši.
Prosíme tě:
Dej, abychom na to nezapomínali ve dnech zdraví i nemoci.
Dej, abychom tě v každém čase
chválili a oslavovali jako svého Tvůrce a Spasitele.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a život tvoří
od věků navěky.

Erneuerte Agende

nebo

Všemohoucí věčný Bože,
díváš se s milosrdenstvím na naši křehkost.
Vztáhni svoji ruku abys nás chránil od nebezpečí,
obnov nás a uzdrav nás
skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána.

ELCA

nebo

Milující Otče, tvou vůlí je,
abychom se u tebe zbavili všech svých starostí.
Zbav nás malověrného strachu a světského neklidu,
aby nám žádný oblak nezastínil
světlo tvé lásky v Ježíši Kristu.
Neboť on žije a vládne
s tebou a Duchem svatým
jako jediný Bůh. nyní i navěky.

LCA

nebo

Milosrdný Bože,
děkujeme ti, že tvůj Syn uzdravoval malomocné
a přinášel dobrou zprávu opovrhovaným a odmítaným.
Dej nám soucit a odvahu přinášet tvé uzdravení potřebným lidem.
Prosíme o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

LCA

Graduale Tu es Deus

Ty jsi Bůh, jenž činí divy! Svoji moc jsi dal národům poznat.
V: Svůj lid jsi vykoupil vlastní paží, syny Jákobovy, Josefovy.

Ž 77:15; V: 16

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Veliký prorok povstal mezi námi, Bůh navštívil svůj lid. Aleluja.

nebo

Haleluja
Jako se Otec smilovává nad dětmi,
tak se smilovává Pán nad těmi, kdo jej berou vážně. (Žalm 103,13)

nebo Alleluia "Cantate Domino"

Haleluja.
Zpívejte Hospodinu píseň novou *
neboť učinil podivuhodné věci. (Ž 98)

Antifona k přírpavě stolu Páně Benedictus

Požehnán buď, Hospodine, vyučuj mě v tom, co nařizuješ.
Mé rty budou vypravovat o všech soudech tvých úst. (Ž 119:12.13)

Nad dary

Bože, náš Otče,
kdykoli slavíme památku Kristovy oběti,
uskutečňuje se v nás dílo vykoupení.
Dej, ať poslušně a s radostí
plníme příkaz Tvého Syna,
Ježíše Krista, našeho Pána.

Preface

Vzdáváme Ti díky, věrný Otče plný lásky,
že jsi nám dal svého Syna Ježíše,
našeho Pána a bratra.
Jeho láska se projevila na chudých a nemocných,
na nepatrných a hříšných.
Nezůstal lhostejný k žádné tísni.
Jeho život a poselství nám dosvědčují,
že jsi Bůh, který se stará o lidi
jako otec o své děti.
Proto Tě chválíme a oslavujeme,
vydáváme svědectví o Tvé dobrotě a věrnosti
a s anděly i všemi svatými
zpíváme píseň o Tvé slávě: Svatý...

Antifona k přijímání Manducaverunt

Najedli se víc než do sytosti, dopřál jim to, čeho byli chtiví. (Ž 77:29)

Po přijímání

Bože,
posilnil jsi nás chlebem života a kalichem spásy.
V síle těchto darů můžeme překonat všední dny
a žít v naději, že naše budoucnost bude naplněna u Tebe.
Veď nás tam skrze Krista, našeho Pána.

Starokatolický misál