6. neděle velikonoční B

Autor:
Publikováno:

V lutherské tradici: neděle Rogate (podle Mt 7,7 sr Jan 15,16). Světový den modliteb za pronásledované křesťany. Liturgická barva: bílá.

Uvedení do liturgie:

Blížíme se ke svatodušním svátkům, ve čtvrtek budeme slavit Nanebevstoupení Páně.

Pokračujeme ve čtení evangelia minulou neděli - čteme po Ježíšově vzkříšení z jeho řeči na rozloučenou. Nabídka Ježíšovy lásky a přátelství je něco jiného než bratříčkování. Jsou to silná slova. Některá bychom si za rámeček nedali. Jiná jsou stále nečekaná, nebo se nám zdají nereálná, lapáme po dechu: Kristus nás nazývá přáteli. Zve nás na slavnost a hostinu svého přátelství.

 

Kyrie:

Pane, my jsme si Tebe nevyvolili, ale Ty sis vybral nás.

Pane, smiluj se nad námi.

Kriste, nikdo nemá větší lásku než Ty, který jsi pro nás položil život.

Kriste, smiluj se nad námi.

Pane, Ty, chceš, aby Tvoje radost byla v nás a aby naše radost byla plná.

Pane, smiluj se nad námi.

 

Kolekta:

Bože všeho života,
celým srdcem se radujeme ze vzkříšení tvého Syna. Dej, ať toto velikonoční tajemství, které v těchto padesáti dnech slavíme ovlivní a změní celý náš život. O to tě prosíme skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho bratra, který s tebou a s Duchem svatým žije a působí navěky věků.

(starokatolická)

 

Zpěv před evangeliem:

Aleluja. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude milovat, a přijdeme k němu. Aleluja.

(římský misál)

 
Texty podle Ekumenického lekcionáře:

Sk 10,44-48

Ž 98

1 J 5,1-6

Jan 15, 9-17

 

Přímluvy:

Pane Ježíši Kriste,

Prosíme za Tvou církev: aby nesla lidem vždy především evangelium o Tvé lásce.

Dej, abychom ve svém životě nesli ovoce Tvé lásky a dobroty.

Prosíme za své blízké i vzdálené: aby objevili přátelství s Tebou.

Prosíme za své vztahy: ať vidíme jejich smysl, ať nehledáme především výhody pro sebe.

Ať umíme vidět lepší stránky lidí kolem nás.

Prosíme o radostnou důvěru a odvahu,  která je předností svobodného člověka a výsadou přítele.

Pomoz nám, když už v lásce nemůžeme dál.

Prosíme za ty, kdo nesou na svých bedrech velkou odpovědnost, ať ve státní správě, nebo v církvi.

Prosíme za duševně nemocné lidi, za všechny, kteří se trápí.

Prosíme zvlášť za lidi osamělé, za ty, ke kterým se druzí obrátili zády, i za ty, kteří své vztahy k druhým pokazili.Pane Ježíši, ve spojení s Tebou se odvažujeme

- předkládat Bohu Otci své prosby, vždyť Ty spolu s ním a s Duchem svatým žiješ a vládneš na věky věků.

- (nebo:) společně modlit: Otče náš…

 

Modlitba nad dary:

Přijmi, Bože, tyto dary a vyslyš naše modlitby; očisti nás, abychom v sobě nemařili dílo Tvé veliké lásky a Tvé svátosti, znamení Tvé blízkosti, aby v nás přinášely užitek. Skrze Krista, našeho Pána.

(podle římského misálu)

 

Preface:

Vpravdě je to důstojné a správné a přináší nám to všem spásu a požehnání,

když Ti, náš Pane a Otče, všemohoucí a věčný Bože,

každý den vždy znovu děkujeme

skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Děkujeme Ti, vždyť k nám přišel od Tebe,

navrátil se k Tobě a přimlouvá se za nás u Tebe.

Děkujeme Ti, neboť přemohl svět,

naplňuje naši radost

a  pomáhá nám, abychom i ve všelikém strachu byli potěšeni.

Proto zpíváme spolu s anděly a svatými ke Tvé cti a slávě,

proto se připojujeme k jejich věčnému chvalozpěvu a vyznáváme bez konce:

 

nebo

Vpravdě je to důstojné a správné a přináší nám to všem spásu a požehnání,

když Ti, náš Pane a Otče, všemohoucí a věčný Bože,

každý den vždy znovu děkujeme

skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Díky němu můžeme Tobě, všemohoucí Stvořiteli světa, říkat Otče,

skrze něj se dozvídáme, že jsi zde pro nás jako milující otec i matka.

Skrze něho nás voláš k sobě,

a my opouštíme sebe a vkládáme svůj život do Tvých rukou.

Proto zpíváme spolu s anděly a svatými ke Tvé cti a slávě,

proto se připojujeme k jejich věčnému chvalozpěvu a vyznáváme bez konce:

(Bavorská liturgická konference)

 

Modlitba po přijímání

Dobrotivý Bože,
ve vzkříšení svého Syna jsi nám daroval nový život. Děkujeme ti za tuto velikonoční hostinu, za Tvou laskavou přítomnost. Prosíme Tě, pomoz nám, abychom žili jako vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.

(podle starokatolického misálu)

 

Ordinárium – písně z Evang. zpěvníku

Kyrie: 333A

Gloria: 241

Sanctus: 159,3-5

Agnus Dei: 319,1-2

Další písně: 350; 243 (před ev.); 667; 480; 477,1,5-6; 582; 477,1+5-6; 240 (k přijímání)