7. neděle velikonoční B

Autor:
Publikováno:

Introit Exaudi. Texty: Sk 1,15-17.21-26; Ž 1; 1J 5,9-13; Jan 17,6-19. Liturgická barva: bílá.

Introit

Pane, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou a vyslyš mě. Haleluja! (Ž 27,7)

Kyrie

Pane Ježíši Kriste, slyš naše volání:
Kyrie eleison.
Posiluj naši důvěru:
Kriste eleison.
Vysvoboď nás z tísně:
Kyrie eleison.

Kolekta

- dle Starokatolického misálu:

Bože, náš Otče,
oslavením svého Syna jsi porušil hranice mezi světem tam a tady,
mezi nebem a zemí, mezi časem a věčností.
Dej, ať s ním překonáme všechny hranice a překážky
a žijeme z jeho Ducha.
Prosíme Tě o to skrze něho, Ježíše Krista,
který v jednotě Ducha svatého
s Tebou žije a působí na věky věků.

- dle EA:

Pane, máme o tobě svědčit před světem,
že jsi zachránce a spasitel.
Prosíme tě:
Dej nám odvahu k vyznávání
i když z toho budeme mít problémy
nebo dokonce budeme pronásledováni.
Důvěřujeme ve tvou pomoc.
Sesílej na nás svého Ducha,
aby nás povzbuzoval a vedl.
Neboť ty s Otcem a Duchem svatým...

- dle ELCA:

Milostivý a slávyplný Bože,
vyvolil jsi nás za své vlastní
a skrze svaté jméno Krista
nás chráníš před vším zlým.
Svým Duchem přeměň nás i svůj milovaný svět
abychom mohli najít radost ve tvém Synu
Ježíši Kristu, našem Spasiteli a Pánu,
kterého s tebou a Duchem Svatým chválíme a ctíme
jako jediného Boha nyní i navěky.
Amen.

Texty

Sk 1,15-17.21-26; Ž 1; 1J 5,9-13; Jan 17,6-19

Přímluvy

Agenda ČCE II, str. 184

Nad dary

Bože a Otče,
dej, aby se naše modlitby dostaly k Tobě
a přijmi tyto dary, které přinášíme ve velikonoční radosti.
Udržuj v nás tuto radost,
dokud nedojdeme ke svému cíli
skrze Krista, našeho Pána.

Preface

Velebíme Tě , Bože, náš Otče a chválíme Tě
skrze Tvého Syna Ježíše Krista.
On dal po svém zmrtvýchvstání svým učedníkům Ducha svatého
a s ním plnost svého života, svou spásu a svůj pokoj.
Skrze něho nám dáváš svého Ducha a s ním život,
když k Tobě voláme: Abba, otče.
Proto Tě chválíme ve velikonoční radosti
a se všemi křesťany na této zemi
se připojujeme ke chvále, kterou Ti vzdávají nebesa: Svatý...

Po přijímání

Pane Ježíši Kriste, ty jsi se ve svaté večeři s námi spojil tak, že už není možná větší blízkost. Pronikni nás svou silou, veď naši vůli, myšlení i skutky, a tak buď vůle tvá. Tobě buď sláva navěky.

Písně

K Nanebevstoupení Páně: EZ 353 nebo 355
Tematizace prosby o seslání Ducha svatého: EZ 366, EZ 368, EZ 433 (před evangeliem), DEZ 671, DEZ 675
Tematizace jednoty křesťanů: DEZ 678