Neděle po Vánocích B

Autor:
Publikováno:

Texty: Iz 61,10-62,3; Ž 148; Ga 4,4-7; L 2,22-40. Liturgická barva: bílá. V římskokatolické tradici Svátek svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. V pravoslavné tradici existuje svátek Setkání Ježíše se Simeonem.

Vstupní antifona

- k neděli po Vánocích

Pro slitování a milosrdenství našeho Boha
nás navštíví světlo vycházející z výsosti. (L 1,78)

Erneuerte Agende

nebo

Hospodin kraluje! Oděl se důstojností, opásal se mocí. Pevně je založen svět, nic jím neotřese. (Ž 93,1)

Agenda ČCE

- ke Svátku svaté rodiny

Pastýři spěchali a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích.

Římskokatolický misál

Kyrie

Pane Ježíši Kriste, ty jsi Slovo věčného Otce. Pane, smiluj se.
Pane Ježíši Kriste, z lásky ses stal jedním z nás. Kriste, smiluj se.
Pane Ježíši Kriste, tvůj příchod spojil zemi s nebem. Pane, smiluj se.

Kolekta

Věčný Bože,
ty jsi nás zahrnul láskou,
když jsi nás obdaroval narozením svého Syna:
Pomoz nám, abychom to, co věříme,
také vyznávali ústy
a dosvědčovali svým životem.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Erneuerte Agende

nebo

Všemohoucí Bože,
podivuhodně jsi vytovřil důstojnost lidské přirozenosti
a ještě podiuvuhodně jsi ji obnovil.
Ve tvém milosrdenství ať sdílíme božský život toho,
který přišel sdílet naši lidskost,
Ježíše Krista, tvého Syna, našeho Pána
který žije a kraluje s tebou a Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i navěky.

ELCA

nebo

Bože, náš Otče,
Tvůj Syn se nám stal jedním z nás a ukázal nám cestu života.
Dej, ať stejně jako On
Tvou dobrotu a milosrdenství předáváme dál.
Prosíme Tě o to skrze něho,
Ježíše Krista, našeho Pána a bratra,
který s Tebou v jednotě Ducha svatého
žije a působí na věky věků.

Starokatolický misál

nebo ke svátku sv. Rodiny

Bože, Tvůj Syn nám byl podobný ve všem
a tak se stal i členem lidské rodiny.
Dej nám sílu, ať svůj pozemský domov naplňujeme láskou,
a jednou nás přijmi do nebeského domova.
Prosíme Tě o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána a bratra,
který v jednotě Ducha svatého s Tebou žije a působí na věky věků.

Starokatolický misál

Zpěv před evangeliem

Haleluja.
Pán se rozpomenul na své milosrdenství,
na svou věrnost domu Izraele.
Všechny dálavy země vidí spásu našeho Boha. - Ž 98,3
Haleluja.

Přímluvy
Agenda ČCE II, str. 72-73

Nad dary

Bože, původce všech dobrých darů,
přinášíme před Tvou tvář chléb a víno a prosíme Tě:
přijmi tyto dary a s nimi posvěť i nás svou láskou,
která se zjevila při narození Tvého Syna
Ježíše Krista, našeho bratra a Pána.

Preface

V pravdě je důstojné, dobré a správné,
Tobě, Otče na nebesích, děkovat
skrze našeho Pána Ježíše Krista.
Neboť slavíme veliké tajemství jeho narození:
Ty, neviditelný Bůh, jsi se v něm zjevil jako viditelný člověk.
On, Tvůj Syn, přede všemi věky zrozený,
se podřídil zákonům země a času
a stal se jedním z nás.
V něm je všechno znovu stvořeno.
On uzdravuje rány celého stvoření,
dává povstat poníženým
a volá nás všechny do království Tvého pokoje.
Proto Tě chválíme a oslavujeme s celým nebem a celou zemí
a radostně zpíváme píseň o Tvé slávě: Svatý...

Starokatolický misál

nebo

Opravdu je důstojné a správné, abychom ti ve všech dobách a na všech místech vzdávali díky, svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože.

Neboť věčné Slovo se stalo tělem, a to, co bylo od věčnosti skryto, se nám nyní zjevilo, a nové světlo tvé slávy ozářilo naše oči. Bůh se nám stal viditelným a zapaluje v nás lásku k tomu, co je neviditelné.

Proto zpíváme s anděly a archanděly, trůny a mocnostmi a s celým nebeským zástupem chvalozpěv tvé slávě a vyznáváme bez přestání:

Erneuerte Agende

Po přijímání

Laskavý Otče,
slyšeli jsme Tvé slovo
a u stolu Tvého syna jsme prožili společenství lásky.
Dej, ať Tvá dobrota, kterou zakoušíme o Vánocích,
promění naše vztahy,
aby z nás zářilo Tvé světlo, které přišlo do světa
v Ježíši Kristu, našem bratru a Pánu.

Starokatolický misál

nebo

Laskavý Bože, milosrdný Otče,
narození tvého Syna je darem tvé lásky
ke všem lidem.
Dej, abychom tuto lásku uchovali ve víře
a dosvědčili světu.
Skrze Ježíše Kriste, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým
žije a vládne
odvěků navěky.

Erneuerte Agende

Slavnostní požehnání

Nekonečně dobrý Bůh
narozením svého syna zahnal temnotu
a v tento den (v tento čas) září jasem svého světla.
Ať rozjasní vaše srdce světlem své milosti.
V: Amen.
Bůh poslal anděly zvěstovat pastýřům velikou radost.
A touto radostí naplňuje celý váš život.
V. Amen.
Bůh spojil v Kristu nebe se zemí.
Ať dá všem lidem dobré vůle skrze Krista svůj pokoj.
Amen.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn + i Duch svatý.
V: Amen

Starokatolický misál

Písně

EZ 282 Zvěstujem vám radost
EZ 286 Ježíše Krista slavéme (např. jako Kyrie)
DEZ 647 Kriste, Synu jediný
DEZ 651 Dávno je to
Svítá 393 Vánoční prosba