Neděle svaté Trojice B

Autor:
Publikováno:

Lat. Trinitatis. Texty: Iz 6, 1-8; Ž 29; Ř 8,12-17; J 3,1-17; liturgická barva bílá.

Připomínka křtu jako Confiteor a Kyrie

Ježíš řekl Nikodémovi, že nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Ve svátosti křtu nás Bůh přijal za vlastní a vložil do našich srdcí Dcuha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Rozpomeňme se nyní na svůj křest a vyznejme:

Milostivý Bože, děkujeme, že jsi ve křtu přijal za vlastní,
a vyznáváme, že jsme smlouvu svatého křtu mnohokrát porušili tím, co špatného jsme udělali,
i tím, co dobrého jsme vykonat opomněli.
Proto tě prosíme: smiluj se nad námi, odpusť nám a obnov nás!

Pane smiluj se.
Kriste smiluj se
Pane smiluj se

Slovo milosti

Byli jsme křtem spolu s Kristem pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života. (Ř 6,4)

Kolekta

- luterská (EA)

Bože, Stvořiteli nebe a země,
ty jsi Pánem celého vesmíru.
Byl jsi mezi námi přítomen v podobě člověka
a ve svém Synu Ježíši Kristu
jsi sdílel náš život a naši smrt -
ty, který jsi Bohem nade všechno.
Tvůj Duch přebývá mezi námi a udržuje nás při životě.
Dej, aby tvá láska, tvá laskavost, tvé slitování
vstoupily do našeho života.
Přijď tvé království.

- starokatolická:

Bože, stvořiteli nebe a země,
ty jsi Pánem vesmíru.
Ve svém Synu Ježíši Kristu
jsi s námi sdílel náš život i naši smrt.
Tvůj Duch žije v nás a udržuje nás při životě.
Dej, ať tvá láska, tvé přátelství a tvé smilování
získají v našem životě prostor.
Ať přijde tvé království.
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista,
tvého Syna, našeho Pána,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.

Texty

Iz 6, 1-8; Ž 29; Ř 8,12-17; J 3,1-17

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde. Aleluja.

Přímluvy

z břevnovského kláštera (Jan Rückl)

Nad dary


Živý Bože,
přijmi naše dary a modlitby.
Pomoz nám, poslouchat tvé slovo
a tak získat podíl na tvém božském životě
skrze Krista, našeho Pána.

Preface


Ano, svatý Bože,
je spravedlivé ti děkovat,
a je dobré tě chválit.
Ty jsi zdroj a počátek  všeho života.
Ty jsi nás stvořil, vykoupil a posvětil.
Uctíváme tvou božskou velikost
a klaníme se před nevyzpytatelným tajemstvím
tvého bytí v Trojici.
Chválíme tě s celým tvým stvořením
a připojujeme se ke chvalozpěvu tvých andělů a svatých,
kteří bez přestání volají:

Starokatolický misál

Po přijímání

Svatý, Trojjediný Bože, Otče milosrdenství,
Vykupiteli všech lidí a Utěšiteli zarmoucených:
Děkujeme ti za dary,
které jsme přijali u tvého stolu,
a prosíme tě:
Posilni jimi náš život,
abychom tě oslavovali svým myšlením i jednáním.
Tobě buď sláva navěky.

EA

Poslání

Usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha,
spojeni svazkem pokoje.
Jedno tělo a jeden Duch,
k jedné naději jste byli povoláni,
jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
jeden Bůh a Otec všech,
který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. (Ef 4,3-6)

Písně


DEZ 687 (Kyrie)
EZ 158, EZ 157 nebo DEZ 604 (Gloria)
EZ 156, DEZ 641, DEZ 678 (tematické písně)
EZ 419 (po požehnání)