Poslední neděle po Zjevení Páně

Autor:
Publikováno:

Neděle Proměnění Páně (podle lutherských verzí RCL). Texty: 2Kr 2:1-12; Ž 50:1-6; 2K 4:3-6; Mk 9:2-9. Liturgická barva bílá. Ve starším liturgickém kalendáři masopustní neděle či neděle "Esto mihi".

Událost proměnění Páně se tradičně ve východní a od r. 1456 i v západní církvi slaví jako svátek s pevným datem 6. srpna. Jeho zařazení na rozhraní dvou liturgických okruhů (adventně - vánočně - epifanického a postně - velikonočně - trojičního) však pomáhá Proměnění Páně lépe ukotvit v kontextu dějin spásy a přestat ji v evangeliích nahlížet jako izolovanou událost. Texty jsou převzaty z ekumenického lekcionáře i proprií tradičního svátku. Ve starším lutherském kalendáři tato připomínka připadá na poslední neděli před nedělí Septuagesima.

Introitus Tibi dixit cor meum (GT 88)

Mé srdce si opakuje tvoji výzvu:
"Hledejte mou tvář."
Hospodine, tvář tvou hledám.
Svoji tvář přede mnou neukrývej. (Ž 27:8.9a)

V: Hospodin je světlo mé a moje spása, *
koho bych se bál?
Hospodin je záštita mého života, *
z koho bych měl strach? (Ž 27:1)

nebo

Introitus Illuxerunt (GR 504)

Vznělo hřímání tvé po obloze,
blýskání osvěcovalo okršlek zemský,
pohybovala se a třásla země. (Ž 77:19 BKR)

V: Jak je tvůj příbytek milý, Hospodine zástupů! *
Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích. (Ž 84:2.3a)

Kolekta

Všemohoucí Bože,
zářivé světlo tvé pravdy
svítí z vrcholu hory [Tábor] do našich srdcí
Proměň nás skrze svého milovaného Syna
a osvěť svět svým obrazem [v něm],
skrze [něho,] Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána,
který žije a vládne s tebou a Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i navěky.
(ELCA)

nebo

Pane Bože, nebeský Otče,
ty jsi oslavil z nebes svého Syna.
Dej nám milost, abychom toto zjevení jeho slávy
přijali ve víře, ochotně jej následovali
a skrze jeho utrpení a smrt
mohli přijít ke slávě vzkříšení.
Prosíme o to skrze něho, tvého Syna
a našeho Spasitele a Pána,
který s tebou a Duchem svatým
žije a vládne jako jediný Bůh
nyní i navěky.
Amen.
(LCA)

nebo

Milující Bože,
děkujeme ti, že jsi zjevil slávu Ježíše Krista
předtím než za nás trpěl a zemřel.
Dej nám víru,
abychom ho rozpoznali jako tvého drahého Syna
a posiluj nás, když spolu s ním trpíme,
dokud nebudeme mít podíl na jeho slávě.
Neboť on s tebou a Duchem svatým
žije a vládne jako jediný Bůh
nyní i navěky.
Amen.
(LCA)

První čtení

2Kr 2:1-12

Mezizpěv

Ž 50:1-6

nebo

Graduale Speciosus forma

Krásnější jsi nad všecky syny lidské, *
rozlita jest i milost ve rtech tvých.

V: Vyneslo srdce mé slovo dobré, +
vypravovati budu písně své o králi, *
jazyk můj jako péro hbitého písaře.
(Ž 45:3, V: 2 BKR)

Druhé čtení

2K 4:3-6

Evangelium

Mk 9:2-9

Přímluvy

Bože, na svaté hoře jsme otevřeli oči a viděli jsme Ježíše, tichou pokoru a službu proměněnou ve stravující oheň a sloup světla, tvého světla, světla světa. Ať tvé světlo stále osvěcuje nás i každého člověka na tomto světě. K tobě voláme: Pane smiluj se.

Bože, otevřeli jsme oči a viděli s Ježíšem Mojžíše a Eliáše - tvé slovo, které nás obnovuje, ukazuje nám cestu a vypráví nám příběh - příběh tvůj i náš. Ať k nám tvé slovo stále mluví a ať pronikne do posledních končin země. K tobě voláme:

Bože, otevřeli jsme oči a viděli jsme oblak zahalující tvoji přítomnost, oblak, který nás ujišťuje o tom, co nejsme schopni poznat a přesto z toho nemusíme mít strach. Uč nás důvěřovat, spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K tobě voláme:

Antifona k přípravě stolu Páně Gloria et honore

Slávou a ctí korunoval jsi jej, *
Pánem jsi ho učinil nad dílem rukou svých. (Ž 8:6.7a BKR)
Preface pro proměnění Páně
Je vskutku správné, naše povinnost a naše radost
že ti můžeme ve všech časech a na všech místech
vzdávat díky a chválit tě,
všemohoucí a milosrdný Bože.

Tvůj Syn Ježíš Kristus žil mezi námi
aby zjevil tvou slávu a lásku,
a aby naše temnota dostala cestu
k jeho vlastnímu oslnivému světlu.

A tak, se všemi sbory andělů,
se všemi věřícími v každé době a na každém místě
chválíme tvé jméno a připojujeme se
k jejich nekončící písni: (Svatý)

Antifona k přijímání Visionem quam vidistis

Nikomu o tom vidění neříkejte, *
dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. (Mt 17:9)
- možno připojit Ž 97:1-6.11-12 nebo Ž 45:2-8+18

nebo

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Spatřili jsme jeho slávu,
slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn,
plný milosti a pravdy. (J 1:14)


Zkratky
GR ... Graduale romanum
GT ... Graduale triplex