1. neděle adventní

Autor:
Publikováno:

introitus Ad te levavi; texty Jr 33:14-16, 1Te 3: 9-13, Lk 21:25-36. První ze začínající série liturgických příprav.

Obecný úvod do adventní liturgie

Adventem začníná nový církevní rok a je zároveň přípravou na nadcházející vánoční svátky. Slavení adventu je známo pouze v západní církvi a ani v západních tradicích nebylo liturgické ztvárnění adventu jednotné - starořímská (paleorománská) tradice soustřeďovala pozornost na vtělění Božího Syna (odtud klíčová postava Panny Marie) a byla původně kratší (3 týdny), naopak tradice galikánská se koncentrovala na eschatologický rozměr adventu (druhý příchod Páně k soudu) a období přípravy začínalo po svátku sv. Martina (Adventus Dominus inchoatur Dominica proxima post Festum S. Martini - datum svátku sv. Martina pravděpodobně souvisí s osmitýdenním postním obdobím před Zjevením Páně - svátkem starším než Boží hod vánoční - kdy se také konávaly křty). Ještě dnes zachovává ambroziánský liturgický kalendář 6 nedělí adventních. Ve zbytku západní tradice se postupně prosadil římský gregoriánský model 4 adventních nedělí, který v sobě integruje oba modely - od počátku adventu do 16. prosince tematiku eschatologickou, od 17. prosince do Štědrého večera tematiku přípravy na vánoce. Oba světy spojuje postava Jana Křtitele - předchůdce Páně a proroka jeho příchodu.

Liturgická barva používaná během adventu je zpravidla fialová, v některých luterských církvích také modrá. Výjimku tvoří 3. neděle adventní Gaudete, která (podobně jako 4. neděle postní Laetare) poněkud vybočuje z vážného rázu období a v některých tradicích je užíváno světlejší barvy, obvykle růžové. Vynechává se chvalozpěv Gloria (kvůli jeho rozeznění na Boží hod vánoční jako zpěvu andělů při narození Spasitele), (H)alleluja se nevynechává.

Liturgie 1. neděle adventní C

Tématem této neděle je druhý příchod Pána Ježíše Krista a napomenutí k bdělosti (Lk 21:36 - Bděte a proste v každý čas). Tradiční propria jsou převzata vesměs z 25. žalmu (introitus, graduale, offertorium) nebo 85. žalmu (alleluia a communio); Ž 25 je také doporučen jako žalm ke čtením pro tuto neděli. Text žalmu v introitu nám ukazuje, že druhý příchod Páně máme vyhlížet ne jako strašáka, nýbrž s touhou a nadějí v srdci (v.t. Lk 21:28 - napřimte se a zvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení), uprostřed ustavičné modlitby, tedy dialogu "pozvednuté duše" s Bohem (v.t. Lk 21:36 - proste v každý čas)

Introitus Ad te levavi

K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši, +
v tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben, *
ať nade mnou moji nepřátelé nejásají.

Ano, nebude zahanben,
kdo skládá naději v tebe. (Ž 25:1b--3a, GT 15)

V: Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, *
uč mě chodit po svých stezkách. (Ž 25:4)
Sláva Otci atd.


Kolekty

Vzbuď svoji moc, Pane Kriste a přijď.
Svojí milostivou péčí nás ochraňuj
před číhajícím nebezpečím našich hříchů
a vykup nás pro život ve spravedlnosti,
neboť Ty žiješ a vládneš s Otcem a Duchem svatým
jako jeden Bůh, nyní i navěky.


(kolekta ELCA)

Všemohoucí Bože,
dej nám milost, abychom se mohli odvrátit od skutků temnoty
a obleč nás zbrojí světla nyní v čase tohoto smrtelného života,
ve kterém nás přišel ve velké pokoře navštívit tvůj Syn Ježíš Kristus;
abychom v poslední den, kdy má přijít znovu
ve slávyplné velebnosti k soudu nad živými i mrtvými,
mohli povstat k nesmrtelnému životu.
Skrze téhož Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou v jednotě Ducha svatého provždy jako jeden Bůh
žije a kraluje bez konce. Amen.


(anglikánská kolekta)

Kolekta americké luterské církve navazuje svoji stručností i formulací na starořímský vzor adventních kolekt („Vzbuď svoji moc a přijď“ – Excita Domine potentiam tuam et veni...). Anglikánská kolekta se tematicky vztahuje spíše ke čtením 1. neděle adventní roku A (Řím. 13:11-14 ), lze ji však alternativně používat po celou první polovinu adventu (v anglikánské liturgii podle Book of Common Prayer se připojuje k vlastní kolektě po celou dobu adventu). Další kolekty (starokatolické, německé luterské) můžete najít na jiných místech tohoto webu - v homiletických přípravách nebo v propriích.


Alternativou k žalmu (Ž 25, 1-10) či zpěvu mezi čtením může být klasické

Graduale Universi, qui te expectant

Všichni kdo v tebe doufají,
nebudou zahanbeni,
Hospodine. (Ž 25:3)

V:   Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, *
uč mě chodit po svých stezkách. (Ž 25:4, GT 16)

Zpěv před evangeliem - Alleluia Ostende nobis

Alleluja.
Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství,*
uděl nám svou spásu! (Ž 85:8, GT 16)

Alternativně lze také použít zpěv z Taizé Ostende nobis Domine.

Přímluvná modlitba

Přátelé,
přpomínáme si Ježíšova slova:
"Bděte a modlete se v každé době."
Prosme tedy za naše potřeby
a za potřeby celého světa:

Za představitele společenství křesťanů:
ať poznají Kristův příchod,
když budou napomáhat jednotě křesťanů.
Věrný Bože, vyslyš nás.
S: Věrný Bože, vyslyš nás.

Za představitele národů:
Ať poznají Kristův příchod,
když pracují pro odstranění útlaku a násilí.
Spravedlivý Bože, vyslyš nás.
S: Spravedlivý Bože, vyslyš nás.

Za nemocné a zranitelné:
Ať poznají Kristův příchod,
když přijímají laskavost svých sester a bratří.
Milující Bože, vyslyš nás
S: Milující Bože, vyslyš nás

Za nás samotné
Ať poznáme Kristův příchod jeden v druhém
když jej přijmeme v Eucharistii
Sdílející se Bože, vyslyš nás
S: Sdílející se Bože, vyslyš nás

Modleme se v tichosti našeho srdce
(chvíle pro tichou modlitbu)
Dobrý Bože, vyslyš nás
S: Dobrý Bože, vyslyš nás

Bože a Otče všech,
Tvá milující laskavost
nám umožňuje najít tvého Syna
kdykoliv přichází mezi nás:
ve svém Slově, ve svátosti
i v našich bratřích a sestrách.
ať nás naše modlitby při této Eucharistii
připraví na jeho přivítání
na konci času,
když se zjeví jako Pán slávy.
Prosíme o to skrze Ježíše,
našeho Pána a bratra.
S: Amen.

Další příklady adventních přímluv lze najít v příspěvku Přímluvy v adventu.

Slavení eucharistie

Ve většině sborů ČCE se bohužel neslaví eucharistie (Večeře Páně) každý týden a je-li vůbec slavena během adventu, slaví se právě tuto neděli (ačkoliv by v tomto případě byla podle autora přípravy vhodnější neděle třetí, Gaudete).

Antifona k přípravě stolu Páně (Ad te Domine levavi)

Text je stejný jako antifona introitu.

Adventní preface

Děkujeme Ti, Otče na nebesích,
a chválíme Tě skrze našeho Pána Ježíše Krista.
Jeho jsi ztracenému lidstvu přislíbil za vykupitele.
Jeho pravda září hledajícím,
jeho síla posiluje slabé,
jeho smilování přináší hříšníkům odpuštění.
Neboť On je Spasitelem světa,
kterého jsi poslal, protože jsi věrný.
Proto Tě chválíme se všemi sbory andělů
a s celým vesmírem zpíváme chvalozpěv Tvé slávy: Svatý...
(dle starokat. misálu)

nebo

Je vskutku správné
a je to naše povinnost i naše radost,
že ti můžeme ve všech časech a na všech místech
vzdávat díky a chválit tě,
všemohoucí a milosrdný Bože.
Ty jsi potěšil svůj lid zaslíbením Vykupitele
skrze kterého učiníš všechny věci nové
v den, kdy přijde soudit svět ve spravedlnosti.
A tak, se všemi sbory andělů,
a se všemi věřícími v každé době a na každém místě
chválíme tvé jméno a připojujeme se k jejich nekončící písni: Svatý...
(Preface ELCA)

Antifona k přijímání Večeře Páně (Dominus dabit)

Hospodin dopřeje dobrých časů, *
svou úrodu vydá naše země.   (Ž 85:13)

Modlitba po přijímání

Bože, na kterého čekáme,
v této hostině nám dáváš předjímku toho dne,
kdy budou hladoví nasyceni dobrými věcmi.
Vyšli nás, abychom uváděli ve známost tvé skutky
a hlásali velikosti tvého jména,
skrze Krista, našeho Pána.
(z liturgie ELCA)

Adventní věnec

V řadě evangelických sborů zdomácněl zvyk užívat při shromáždění adventní věnec. Obvyklou praxí je, že jej zcela civilně zapálí kostelník před bohoslužbami. Nicméně i použití adventního věnce lze pojmout jako liturgický úkon - na našem webu je příklad pořadu žehnání věnce, rovněž zapalování jednotlivých svící lze doprovodit slovem a modlitbou (viz příklad z episkopálního prostředí).

Hudební složka bohoslužeb

Pokud pomineme texty tradičních gregoriánských zpěvů, které jsme uvedli, můžeme zalovit i v jiných hudebních vodách:
  • Z husitských a bratrských písní lze použít Navštiv nás, Kriste žádoucí (EZ 259), Vesele zpívejme (EZ 269), Jazyk lidský nemůže (EZ 268; nápěv rorátní písně)  případně (s určitým rozmyslem) část písně Probuďme se, křesťané (EZ 517:1-6)
  • V luterské tradici je "Wochenlied" této neděle Lutherův chorál Nun komm' der Heiden Heiland (EG 4, v EZ 289; parafráze hymnu Veni Redemptor gentium). J. S. Bach na téma tohoto chorálu napsal 2 kantáty (BWV 61, 62) a několik skladeb pro varhany (BWV 599, 661). Evangelisches Gesangbuch navrhuje ještě jako alternativu Petzoldovu Die Nacht is vorgedrungen (EG 16, v EZ 277 Noc ke konci se kloní). Stejnou melodii jako Vesele zpívejme má píseň Gottes Sohn is kommen (EG 5), taktéž od Bacha několikrát zpracovaná pro varhany (BWV 600). Píseň EZ 270 (Prociť, prociť) je v německé tradici (Wachet auf, ruft uns die Stimme) písní k "neděli věčnosti" (poslední neděli v církevním roce, ev. o družičkách).
  • zpěvník Mešní zpěvy nabízí (vedle některých již jmenovaných) píseň K chvále Pána Boha svého (též EZ 243:1+2) a píseň Hle přijde Pán, Spasitel náš (ze Šteyerova kancionálu, v EZ bohužel není).
  • ze spirituálů by mohla být vhodnou písní Radujte se bratři, ze zpěvů Taizé dále Blízko je Pán a jeho den.
  • v některých tradicích bývá zvykem hrávat na varhany během adventu (a postu) tlumenějšími resjstříky (tzn. bez mixtur a ryčných jazýčků).

Použitá literatura

Evangelický zpěvník (EZ)
Evangelisches Gesangbuch (EG)
Graduale triplex
, Solesmes 1979 (viz zkratka GT + paginace)
Mešní zpěvy, Praha 1990
Adam, Adolf: Liturgický rok, Vyšehrad 1997
Richter, Klemens: Liturgie a život, Vyšehrad 2003

a řada internetových zdrojů.