23. neděle v mezidobí C

Autor:
Publikováno:

Evangelium s výzvou k přijetí kříže učednictví se čte také o 5. neděli po Trojici dle luterského lekcionáře.

Vstupní antifona

Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je tvé rozhodnutí; jednej se svým služebníkem podle svého milosrdenství.

Kolekta:

- luterská:

Pane Ježíši Kriste,
když vstoupíš do našeho života,
poznáváme, jak to s námi doopravdy je.
Lekáme se toho a prosíme:
Překonej odpor, který klademe,
a nech nás zůstávat ve tvé blízkosti.
Vždyť ty jsi náš bratr, Syn Boží navěky.

- starokatolická:

Svatý Bože,
tvá velikost přesahuje všechno naše chápání.
Osvoboď nás od povýšenectví,
od egocentrismu a od břemen našich starostí,
abychom byli schopni poznávat
nevyčerpatelné bohatství tvé moudrosti
skrze našeho Pána a Mistra, Ježíše Krista,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí navěky.

Texty

Jr 18,1-11; Ž 139,1-6.13-18; Fil 1-21; L 14, 25-33

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Jasnou tvář ukaž svému služebníku a nauč mě svým příkazům! Aleluja.

Přímluvy

Bože, působíš v tomto světě svým mocným slovem prostřednictvím lidí, kteří ti naslouchají. Otevři naše uši pro tvou zvěst a připrav naše srdce, abychom konali, co jsi pro nás připravil, a šli, kam nás povede následování Ježíše. Voláme k tobě:

Pane smiluj se

Povolal jsi nás a poslal k lidem, které potkáváme na našich cestách. Své dílo jsi vložil do našich rukou a své slovo do našich úst. Buď mezi námi přítomen ve své lásce. Voláme k tobě:

Pane smiluj se

Pomoz nám být lidem kolem nás svědectvím tvé odvahy a znamením tvé dobroty. Pomoz nám nést, co je na nás vloženo. Pomoz nám odpouštět. Pomoz nám přinášet útěchu. Voláme k tobě:

Pane smiluj se

Projasni temnoty našeho světa. Ukaž svou moc tam, kde je zneužívána lidská moc a lidé trpí nespravedlností. Odpusť viníkům. Posiluj slabé a zemdlené. Voláme k tobě:

Pane smiluj se

Posiluj naši důvěru. Přemoz strach a zoufalství. Provázej utlačené. Buď blízko nemocným. Těš umírající. Probuď mrtvé. Přijď tvé království. Voláme k tobě:

Pane smiluj se


Nad dary:

Dobrý Bože,
ty jsi nasytil svůj lid na poušti manou
a dal jsi vytrysknout vodě ze skály.
Ty chceš u stolu tvého Syna nasytit i nás.
Přijmi dary, které jsme připravili pro tuto hostinu
skrze Krista, našeho Pána.

Preface

Opravdu je správné a spravedlivé,
je to naše povinnost i radost,
abychom ti, věčný Bože, děkovali za tvou milost.
Nyní i vždy, v každý čas a na každém místě tě tvá církev chválí.
I my tě chceme ctít vším, co jsme a co máme.
Neboť se nestydíš nazývat se Bohem lidí
a stále znovu nám ukazuješ své slitování.
Ty sis na zemi vyvolil svůj lid a povolal jsi nás do společenství tvé církve.
Proto ti zpíváme uprostřed celého tvého stvoření.
Proto stojíme ve velkém zástupu těch, kteří o tobě vydávají svědectví od počátku světa.
Proto tě chválíme se všemi, kteří žijí z tvého smíření,
a s anděli bez konce vyznáváme: Svatý...

Po přijímání

Dobrý a věrný Bože,
v hostině svého Syna nám stále znovu dáváš podíl
na životě budoucího světa.
Děkujeme ti za to a prosíme tě:
Ať Duch, kterého jsme přijali,
v nás udržuje živou naději
a přivádí nás ke skutkům lásky,
dokud nezavršíš své stvoření
skrze Krista, našeho Pána.

Poslání:

Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a trpělivosti Kristově. (2 Tes 3, 3.5)

Písně:

EZ 467 - 470
DEZ 631, 642, 672

Sanktorále:

13.9. Jan Zlatoústý (354-407), mnich apoustevník, poté kazatel a konstantinopolský patriarcha, roku 1568 prohlášen církevním učitelem, roku 1908 patronem kazatelů.