3. neděle adventní

Autor:
Publikováno:

introitus Gaudete, Sof 3:14-20, Fp 4:4-7, Lk 3:7-18

Formulář C Agendy ČCE zde neuvažuji, přestože podle něj sloužím. Předkládám raději prvky, které se dají využít v různých liturgických pořadech, nabídku, ze které si můžete vybrat a prvky začlenit do pořadu, podle kterého ve své denominaci, resp. sboru/farnosti sloužíte.

Uvedení do liturgie:

Co jsme si s sebou přinesli? Co právě prožíváme? Radujeme se nebo Jsme smutní? Apoštol nám dnes neříká jen „radujte se“, ale „radujte se v Pánu“. Kéž se nám podaří vstoupit do Boží přítomnosti, kterou nám Bůh nabízí – touží být v našem středu.

(může následovat vyznání vin i vstupní antifona, kterou nás Izaiáš zve k bohoslužbě)

Introit (vstupní antifona): Iz 12,2-6

Zpívá-li se ordinarium, je možno v evang. prostředí jako Kyrie zpívat EZ 420,1.2.5.


Vstupní modlitba:

Bože, náš Otče,
skrze Tvého Syna přichází do světa světlo a radost.
Pomoz nám, abychom toto světlo a tuto radost
dávali dál, aby se všichni lidé dověděli o Tvé dobrotě.
O to prosíme Tebe,
Otce našeho Pána Ježíše Krista,
který s Tebou a s Duchem svatým žije a život
tvoří na věky.

nebo:

Dobrý Otče,
radujeme se, že naše spása je blízko
stejně jako svátky Narození tvého Syna.
Naplň nás světlem jeho příchodu, které proniká každou temnotou
a dej nám trpělivost, důvěru a pevnou víru v jeho
spásu. Neboť on s tebou a Duchem svatým žije v našem
středu nyní i navěky.

(starokatolické kolekty)

Bože, nebeský Otče,

každý rok nás znovu potěšuješ zvěstí o příchodu svého jednorozeného Syna, který nám otevřel cestu k Tobě a bránu do Tvého království, jehož příchod nemůže nic zadržet.

Děkujeme Ti, že jsi věrný ve svých zaslíbeních, která jsi svěřil prorokům, a že i my se můžeme přidat k zástupu těch, kteří vyhlížejí Kristův příchod.

Prosíme Tě, oslav své Slovo v našich srdcích a svým Duchem je učiň tak jasným a hřejivým, abychom v něm pro sebe přijali potěšení a radost.

Rozptyl svým světlem temnotu našich srdcí. Dej nám pochopit, co pro nás Kristus ve svém království připravil, a když přijde k soudu, dej, abychom mu šli vstříc bez úzkosti, jemu, který s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje už nyní a vždycky a na věky věků. Amen.

(podle Agendy ČCE)


Čtení z Písma:

Starý zákon: Sf 3, 14-20

Místo žalmu má RCL kantikum z Iz 12 – v ŘKC se zpívá s odpovědí lidu „Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.“ Varianta pro ČCE: mezi čtení (či jinam) lze zařadit píseň EZ 634, která z tohoto textu částečně vychází.

Epištola: Fp 4, 4-7

Jako graduál je možno zařadit: EZ 262,1-2.7-8 nebo 440 nebo 442

(H)aleluja – verš: Aleluja. Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným. Aleluja. (Iz 61,1)

Evangelium: Lk 3, 7-18


Confiteor uvádím na tomto místě (po homilii, před další písní, ta by měla vyznání vin zřetelně oddělit od slavení eucharistie):

Pane Ježíši Kriste,

Chválíme Tě, že jsi blízko, že nejsme sami, že můžeme žít ve světle Tvé stálé, něžné a laskavé Přítomnosti. Děkujeme Ti, že k nám neustále přicházíš a dáváš nám možnost znovu začít. Děkujeme Ti za poznání, že pro Tebe není nic příliš malé nebo příliš špatné, aby to nemohlo být osloveno a proměněno.

V této důvěře se odvažujeme otevřít svá srdce a vyznat Ti, v čem jsme selhali, v čem se Ti odcizujeme, zatímco Ty k nám přicházíš stále blíž…

Vyznáváme Ti, že nejsme plni očekávání Tvého příchodu, protože si jej nedovedeme představit.

Vyznáváme Ti, že nám výhled do Tvého království zastírá spousta méně důležitých věcí, které se nám zdají naléhavější.

Vyznáváme Ti, že nám chybí vděčnost za Tvou pozornou péči a radost z Tvého zájmu o nás.

Vyznáváme Ti, že nevíme, jak žít, protože Tvé nároky se nám zdají příliš vysoké, a Tvé evangelium, jak jsme je dnes slyšeli, nás neláká, protože nedokážeme rozeznat dobré od příjemného a krásné od líbivého.

Proto Ti chceme Ti odevzdat každou falešnou jistotu o své vlastní spáse a prosit o Tvé milosrdenství, o Tvou lásku i soud, o Tvůj příchod.

Tuto modlitbu je možné použít jako celek, nebo také jen nějakou z jejích částí (nebo ji rozdělit na části oddělené odpovědí shromáždění). V evang. prostředí ji lze ukončit vybídnutím ke společné odpovědi, např. takto: Sestry a bratři, kdo se k této modlitbě připojujete, prosme společně slovy „Pane, smiluj se nad námi!“ – shromáždění odpoví: „Pane, smiluj se nad námi!“

Slovo milosti: Sof 3,14-15 nebo 17

- lze uvést takto: Přijměte do svých srdcí slovo svrchované milosti Boží:…

- dialog lze uzavřít vybídnutím ke společné odpovědi: A všichni, kdo se spolu se mnou odevzdáváte do rukou Božího milosrdenství, řekněme k tomu své „Amen“. shromáždění odpoví: „Amen!“


Přímluvy:

- jsou-li spojeny s modlitbou po přijímání, mohou na ni navázat takto:

Trojjediný Bože,

ve společenství s Tebou jsme přijali lásku, která září z Tvého středu, ze společenství, kterým jsi a do kterého jsi nás pozval. Prosíme Tě, aby tato láska přicházela ke slovu všude, kde ji my, lidé, stále zůstáváme někomu dlužni:

- stojí-li samostatně, mohou být uvedeny takto:

Náš Pán JK přišel na svět, aby kázal evangelium chudým a uzdravoval zkroušené srdcem. A my věříme, že také mezi nás přichází, aby uzdravil a zachránil všechny, kdo ho očekávají. Proto ho vzývejme s pokorou, vírou a vroucností:

  • aby byl Pán ve své církvi co nejviditelněji přítomen

  • posiluj/prohlubuj v nás vědomí, že jsi blízko

  • abychom dokázali využívat daru svobody a rozeznali ji od svévole

  • abychom přede všemi lidmi vydávali svědectví o jeho lásce

  • ať přinášíme světlo tam, kde je tma, pomoc tam, kde lidé trpí

  • za povzbuzení hledajících k přijetí radostné zvěsti

  • aby všichni lidé mohli žít v míru a bezpečí

  • za ty, kdo mají odpovědnost za společnost

  • za vysvobození pronásledovaných

- závěr: Bože, Ty dáváš spásu všem a chceš, aby nikdo nezahynul. Vyslyš prosby svého lidu a dej, ať Ti všichni v pokoji a s radostí sloužíme, a celý svět ať dojde svého cíle. Skrze Krista,…

(podle Agendy ČCE)


Ke slavení eucharistie:

Zpěv k přinášení darů: EZ 270,1-2

Sanctus: EZ 270,3

Agnus Dei: EZ 158,3

Jako eucharistickou modlitbu doporučuji „Adventní I“, in: „Eucharistické modlitby podle liturgického roku“, vyd. Síť, 2004 (se svou délkou je v evang. prostředí dobře použitelná a obsahuje zmínku o Janu Křtiteli).


Pozvání ke Stolu Páně: Iz 12,3

Zpěv k přijímání (při vysluhování): EZ 397 nebo 464 nebo 263 (při vysluhování celá, jinak výběr 1-4)

Postcommunio: Iz 12,6 nebo Fp 4,4-5 nebo Sof 3,17

Modlitba po přijímání:

Bože, Otče,

podivuhodně jsi stvořil celý náš svět i nás. Ještě větším tajemstvím je pro nás příchod Tvého Syna. Děkujeme Ti, že jsme na něm mohli mít dnes účast/podíl.

Pane Ježíši Kriste,

u svého stolu jsi nám dal sám sebe. Byl jsi a zůstáváš uprostřed nás. Můžeme si přát, abys nám byl blíž?

Duchu svatý,

děkujeme Ti, že vléváš do našich srdcí naději, že příchod Božího království je blíž, než si myslíme, a že sláva Kristova vítězství bude zjevena všemu stvoření.

Sláva Otci i Synu… (v případě, že modlitba stojí samostatně, snad může být takto zakončena, byť to není standardní…)

(podle Agendy ČCE)

Další písně z EZ (dosud neuvedené), které je (vzhledem ke konkordanci) možné zařadit do bohoslužebného pořadu této neděle: 265,1-4.7; 686; 177