4. neděle adventní

Autor:
Publikováno:

Texty: Mi 5, 2-5a; Lk 1,47-55 nebo Ž 80,1-7; Žd 10,5-10; Lk 1,39-45.(46-55)

Liturgická barva: fialová

Uvedení do bohoslužby:

Dnes slavíme čtvrtou neděli adventní. Těšíme se na vánoční svátky, které začínají dnešní nocí, jako se Maria, Ježíšova matka, těšila na blízké narození svého syna. Jako znamení oné radosti, kterou v nás zažehl Kristus svým příchodem, zapalujeme nyní na adventním věnci čtvrtou svíci.

Zapalování možno doprovodit slovy vstupní antifony:

Rosu dejte, nebesa, shůry, právo ať se vyleje jako déšť z oblak; ať se otevře země a zplodí spásu!

Zpěv Gloria se vynechává.

Kolekta

- luterská:

Milý Pane a Bože, prosíme tě:
Připrav v tomto čase milosti naše srdce,
aby mohla být příbytkem tvého Syna.
Pomoz nám, abychom jej k sobě přijali
a vesele tě oslavovali a chválili.
Neboť on s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

- starokatolická:

Bože, náš nebeský Otče,
tvůj Syn se narodil z lidské matky a stal se jedním z nás.
Těšíme se na oslavu jeho narození,
které je počátkem naší záchrany.
Připrav nás k této slavnosti
a jednou nám dej spatřit jeho slávu plnou milosti a pravdy.
Prosíme tě o to skrze něho, Ježíše Krista, našeho Pána a bratra,
který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a život tvoří na věky věků.

Přímluvy:

Jako přímluvnou modlitbu lze doporučit modlitby z Agendy - pro čtvrtou neděli adventní (str. 55-56) nebo litanickou pro dobu adventní dle formuláře C a D (str. 61).

Zde je alternativní přímluva dle M. Meyer, Nachdenkliche Gebete, Göttingen, 1988, S. 17:

Bože, mocná zásštito a radosti, které je nám zapotřebí - přijď. A pomoz nám připravit ti cestu v tomto očekávajícím světě. Voláme k tobě:

Kyrie eleison!

Posiluj naše ruce, aby byli rukama, které se dělí. Obnov naše myšlenky smyslem pro mír. Proměň naši mysl oživujícím Duchem. Voláme k tobě:

Kyrie eleison!

Přijď, neboť potřebujeme tvou oživující moc. Ať ti nebráníme na tvé těžké cestě tímto světem. Voláme k tobě:

Kyrie eleison!

Jak často jsme na tebe zapomněli. Jak snadno jsme promarnili sílu tvého Ducha. Kolik námahy ti působí naše staré smýšlení. Voláme k tobě:

Kyrie eleison!

Přijď tedy, Bože, konečně přijď, aby nezhynula naše naděje, nýbrž ožila radost, rostla důvěra a mezi nás ustrašené vstoupil pokoj. Čekáme, Bože, a prosíme: Přijď. Voláme k tobě:

Kyrie eleison!

Nad dary:

Bože, náš Otče na nebesích!
To, co přinášíme, jsme přijali od Tebe.
Přijmi tyto dary a požehnej je.
Chválíme tě skrze Krista, našeho Pána.

Preface

dle Agendy  - propria pro formulář C a D pro dobu adventní, str. 61 nebo

- luterská:

Ano, je správné ti děkovat,
a je dobré tě oslavovat,
svatý Bože, Otče života.
Chválíme tě ve jménu tvého Syna Ježíše Krista.

Ty jsi jej poslal do světa,
který leží ve tmách.
A On je světlo,
počátek nového života.
On je ten kníže pokoje,
který nastolí spravedlnost a právo
od tohoto času až navěky.
To On rozlomí jho otroctví.
To On v nás probouzí radost
a zve nás ke svému stolu.
A my se dělíme o dary, které nám dává:
Chléb života
a kalich spásy.

Se všemi, kdo patří k tvému lidu,
se všemi živými a mrtvými,
se všemi dobrými silami
a s celým stvořením
ti vzdáváme díky,
oslavujeme tě a vyznáváme...

nebo

Opravdu je správné a spravedlivé
k naší spáse a radosti tobě, věčný Bože,
vždy a všude vzdávat díky.
Chválíme tě skrze tvého Syna Ježíše Krista,
jehož příchod anděl zvěstoval Panně Marii.
Z ní se měl narodit Zachránce světa: Immanuel, Spasitel z rodu Davidova,
kníže pokoje, jehož vláda nemá konce.
Proto chválí andělé tvou velikost a moc,
vzývají tě a chvějí se před tebou bázní všechny mocnosti,
tebe chválí zástupynebes v jediném chvalozpěvu.
I my s nimi spojujeme své hlasy a bez přestání voláme...

- starokatolická:

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné
vždycky a všude ti vzdávat díky,
Pane, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože,
skrze našeho Pána Ježíše Krista.
Neboť on je náš Vykupitel, kterého zvěstovali proroci,
tvůj Syn, kterého z láskou čekala Matka a Panna Maria,
tvůj Beránek, na nějž ukázal Předchůdce Jan.
Také my na něho čekáme, bdíme a modlíme se,
a chceme radostně slavit jeho příchod.
Proto tě, Otče, chválíme se všemi sbory andělů
a z celým vesmírem  zpíváme chvalozpěv tvé slávy...


Po přijímání:

Bože, původce veškeré radosti,
Ty jsi nám v této hostině
již nyní dal podíl na svém životě.
Děkujeme ti za to a prosíme tě:
Dej, ať očekáváme příchod Tvého Syna s radostí
a učiň nás tím víc horlivými ve tvé službě,
čím více se přibližuje slavnost  jeho narození,
- jeho, Krista, našeho Pána.

Slova poslání:

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.
Ř 15,13

Písně k výběru:
EZ 260, 264, 266, 270,
DEZ 640, 651

s mariánským zaměřením:
283 (1-5) Slunce z hvězdy již vyšlo
295 (1-3) Kriste, světa spasiteli