Narození Páně - ve dne

Autor:
Publikováno:

texty: Iz 52:7-10; Ž 98; Žd 1:1-4(.5-12); J 1:1-14

Poměrně velká část komentáře k liturgii Narození Páně - ve dne je uvedena v mé homiletické přípravě (tato propria se nemění v závislosti na roku tříletého cyklu ek. lekcionáře), takže zde je jen nezbytné doplnění:

Introitus Puer natus est nobis

Chlapec se nám narodil
a syn nám byl dán.
Na jeho rameni spočine vláda
a bude mu dáno jméno Divuplný rádce. (Iz 9:6)

V: Zpívejte Hospodinu píseň novou, *
neboť učinil podivuhodné věci. (Ž 98:1)

Kolekty

Všemohoucí Bože,
dal jsi nám svého jediného Syna
aby na sebe vzal naši lidskou přirozenost
a rozzářil svět tvým světlem.
Ve své milosti nás přijmi jako své děti
a osvěť nás svým Duchem,
skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána,
kterého s tebou a Duchem svatým uctíváme a chválíme
jako jediného Boha nyní i navěky.
(luterská, ELCA)

nebo

Všemohoucí Bože,
který jsi nám dal svého jednorozeného Syna
aby na sebe vzal naši přirozenost
a v tomto čase se narodil z čisté Panny
a tak jsi nás oživil
a milostivě přijal za své děti,
obnovuj nás denně svým svatým Duchem,
skrze téhož Ježíše Krista, našeho Pána,
který s Tebou a tímže Duchem
žije a vládne světu
jako provždy jeden Bůh bez konce. Amen.
(anglikánská, Book of Common Prayer)
nebo

Pane Bože,
toto je den, který jsi učinil.
Světlo z tvého světla, den veliké radosti.
Vyjdi vstříc všem, kdo ještě tápou ve tmě.
Buď se všemi, kdo se trápí.
A dej, abychom uviděli Ježíše,
radostnou zvěst pro tento svět,
světlo konejšící naše srdce navěky.
O to prosíme pro Ježíše Krista.
(luterská)
nebo

Bože,
tys obdivuhodně stvořil člověka,
a s ještě větší láskou jsi ho obnovil;
vždyť tvůj Syn se stal jedním z nás
a má účast na našem lidském životě.
Dej, ať my máme účast na jeho božství.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
(římskokatolická)

Všechny tyto kolekty tematizují Boží vtělení. Kolekta ELCA je variací anglikánské (přidán motiv světla světa). Katolická zpracovává motivy athanasiánské theosis, třetí kolekta motivy žalmu 118.

Graduale Viderunt omnes

Spatřily všechny dálavy země spásu našeho Boha.
Hlahol Hospodinu, celá země! (Ž 98:3b.4a)

V: Hospodin dal poznat svoji spásu, *
zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost. (Ž 98:2)

Alleluia Dies sanctificatus

Alleluia.

Den posvěcený nám vysvitl:
pojďte, národové, a klanějte se Pánu,
neboť dnes na zemi sestoupilo velké světlo.

Antifona k přípravě stolu Páně Tui sunt caeli

Tvá jsou nebesa, tvá je i země,
založil jsi svět a všechno, co je na něm.
Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu. (Ž 89:12.15a)

Preface

Je vskutku správné,
a je to naše povinnost i naše radost,
že ti můžeme ve všech časech a na všech místech
vzdávat díky a chválit tě,
všemohoucí a milosrdný Bože.
V zázraku a tajemství Slova učiněného tělem
jsi otevřel oči víry
k novému a zářivému vidění své slávy,
abychom, spatřujíce Boha, který se stal viditelným,
mohli být taženi k lásce Boha, kterého nemůžeme vidět.
A tak, se všemi sbory andělů,
se všemi věřícími v každé době a na každém místě
chválíme tvé jméno a připojujeme se k jejich nekončící písni:
(Sanctus)
(liturgie ELCA)

Antifona k přijímání Viderunt omnes

Spatřily všechny dálavy země
spásu našeho Boha. (Ž 98:3b)

Modlitba po přijímání

Bože zářící v temnotách,
svýma očima jsme viděli tvou spásu
a v tomto pokrmu jsme zakusili tvoji milost.
Ať se tvé Slovo stane tělem i v nás
abychom mohli být tvým svatým lidem
zjevujícím tvoji slávu,
kterou máš v Ježši Kristu,
našem Spasiteli.

Hudebně-liturgické poznámky

  • Z písní v evangelickém zpěvníku jsou nejvhodnější písně (jak jinak) vánoční; pokud se konala půlnoční s evangeliem o narození v Betlémě a pastýřích, bylo by vhodné použít nyní spíše ty které nevycházejí z ducha pastorelových koled a spíše tematizují Boží vtělení. Ideálním pretendentem by byla píseň Adeste fideles, škoda, že český překlad v EZ 294 jen chabě odráží kerygmaticko/teologickou hutnost latinského originálu. Jiné vhodné písně - z české tradice - jsou např. 278, 280, 284, 652.
  • V německém lutherském prostředí je "písní dne" chorál/lejs Gelobet seist du, Jesu Christ (EG 23, EZ 286). Bach (BWV 604 aj.) i jiní skladatelé tuto píseň mnohokrát zhudebnili pro sbor nebo  pro varhany či jiné nástroje.  Lutherova Vom Himmel Hoch (EZ 287), která je nejznámější vánoční písní luterského původu, je vhodná spíše k jesličkové tematice. Z Bachových kantát jsou k prvnímu svátku vánočnímu určeny Christen ätzet diesen Tag (BWV 63) Ehre sei Gott in der Höhe (BWV 197a), Unser Mund sei voll Lachens (BWV 110),  Gelobet seist du, Jesu Christ (BWV 91) a první díl Vánočního oratoria (BWV 249).
  • Mešní zpěvy mají jako proprium písně "Pán Kristus se narodil", "Děťátko se narodilo" (středověká píseň Puer natus in Bethlehem), "Krista, Krále nebeského" (opět na melodii středověké písně Quem pastores laudavere) a "Nastal přeradostný čas". Cantio Puer natus in Bethlehem existuje i v německé verzi a bylo taktéž upraveno od J. S. Bacha (BWV 603) a jiných skladatelů.
  • "Hymnu českých vánoc" Narodil se Kristus Pán (EZ 281) je nejvhodnější dát na závěr bohoslužeb, zvláště pokud je varhaník schopen se ctí rozvést její témata v závěrečné dohře. Doprovod k této písni v Chorálníku k EZ (P. Eben) vzbuzuje otázku, za vždy snaha o uměleckou kvalitu a nevšední originalitu konverguje s cíli liturgické upotřebitelnosti.