Nový rok - Jména Ježíš

Autor:
Publikováno:

Liturgická barva: bílá.

pozdrav

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

S: Amen.

Milost Pána Ježíše Krista a láska Boží a společenství Ducha svatého s vámi se všemi.

S: I s tebou.

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. (Ko 3,17)

uvedení

píseň

258,1 – 6 Můj Ježíš mé jest žití

confiteor

K: Dříve než uslyšíme evangelium a přijmeme pozvání ke stolu Páně, chceme prosit Boha o jeho smilování:

Vyznáváš, že jsi hříšný člověk a že nejsi před tváří Boží o nic lepší než druzí lidé? Jestliže tomu tak je, odpověz: Vyznávám.

S: Vyznávám.

K: Věříš, že tvé jméno bylo při křtu navěky spojeno se jménem Ježíšovým? Pakli ano, odpověz:

S: Věřím.

K: Odpouštíš kajícím, kteří se proti tobě provinili, tak, jako Bůh pro vtěleného Ježíše odpustil tobě? Jestliže ano, odpověz:

S: Odpouštím.

 
absoluce

Vám, kteří litujete svých hříchů a důvěřujete ve vtěleného a vzkříšeného Ježíše Krista, zvěstuji milost Boží a odpuštění hříchů ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

kolekta

Pane, náš Bože, ty jsi nám daroval svého Syna,
a dal jsi mu jméno Ježíš, které znamená Zachránce. Tak jsi nám ukázal, že on je Spasitelem světa.

Pomoz nám, abychom v jeho jménu začali nový rok a abychom vším, co konáme, oslavovali tebe, našeho Otce,
skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
od věků navěky. Amen.

 

Gloria (z Taizé)

 

1. čtení

Nu 6,22 – 27

žalm

8 Vstříc tobě, Bože
2. čtení

Ga 4,4 – 7

haleluja

264,1.8.9 Všichni věrní křesťané

evangelium

Lk 2,15 – 21

kázání

credo niceum

přímluvy

píseň

278 Velebme vždy s veselím

preface

K: Pán s vámi.

I s tebou.

K: Pozdvihněme svá srdce k Pánu.

Máme je u Pána.

K: Vzdávejme mu díky.

S: Je to důstojné a spravedlivé.

K: Je vskutku správné, a je to naše radost, že ti můžeme ve všech časech a na všech místech vzdávat díky a chválit tě, všemohoucí a milosrdný Bože. V zázraku a tajemství Slova učiněného tělem jsi otevřel oči víry k novému a zářivému vidění své slávy, abychom, spatřujíce Boha, který se stal viditelným, mohli být taženi k lásce Boha, kterého nemůžeme vidět. A tak, se všemi sbory andělů, se všemi věřícími v každé době a na každém místě chválíme tvé jméno a připojujeme se k jejich nikdy nekončící písni:

sanctus

zpěv: Svatý, svatý, svatý, světem neobjatý, Hospodin zástupů, aniž jiný jest Bůh; plné všecko nebe, plná země tebe.

nad dary

Bože, tvá láska je počátkem a dovršením všeho dobra. Přijmi dary, které v den svátku Matky Boží klademe před tvou tvář, a posvěť je svým Duchem, který v Mariině životě započal naše vykoupení.

ustanovení

Pán Ježíš, v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb a vzdal díky, lámal jej a řekl: Vezměte, jezte. Toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. +

Stejně vzal po večeři i kalich, a řekl: Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví, to čiňte, kdykoli z něho budete pít, na mou památku. +

epikléze

Duchu svatý, učiň nás v jedno tělo s Kristem. Dej, ať zůstáváme účastníky těla Kristova až do onoho dne, kdy s ním budeme večeřet v jeho království. Amen.

otčenáš

pozdrav pokoje

agnus dei

zpěv: Ó Beránku nevinný, / jenž za nás na kříži umřel, / náš rukojmě jediný, / trpělivost velikou´s měl. / Na sebe´s hříšných mzdu vzal, / by žádný z nás nezoufal. / Smiluj se nad námi, / ó Jezu, ó Jezu.

non sum dignus

Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

pozvání

A nyní již pojďte, neboť připraveno jest všecko. Blahoslavení, kteříž jsou k večeři svadby Beránkovy povoláni.

přijímání

modlitba

Otče plný dobroty, v této hostině lásky jsme si byli blízcí, tak jak to chtěl tvůj Syn Ježíš, který se stal člověkem a narodil se z Panny Marie, aby nám byl blíž. Dej, ať v nás zůstává světlo, které přineslo jeho narození. Ať září všem lidem bez rozdílu na znamení toho, že se k nám skláníš v Ježíši Kristu, našem Pánu.

požehnání

Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám dává útěchu v každém trápení, ať vám žehná a vede vaše dny ve svém pokoji.
Amen.
Ať vás uchrání před každým zmatkem
a upevní vaše srdce ve své lásce.
Amen.
V tomto životě ať vás učiní bohatými na dobré skutky a v budoucím ať je on sám vaší nepomíjející odměnou.
Amen.
Jděte v pokoji.

závěrečná píseň

531,1.5 Vzdejme čest Pánu Bohu

 
Podle agendy ČCE, Starokatolického misálu a Erneuerte Agende připravil mpl.