Svatodušní neděle B

Autor:
Publikováno:

Texty Sk 2:1-21 nebo Ez 37:1-14; Ž 104:24-34.35b; Ř 8:22-27 a J 15:26-27.16:4b-15. Liturgická barva červená, konec velikonočního období.

Introitus Caritas Dei

Boží láska je vylita do našich srdcí
skrze Ducha svatého, který nám byl dán, haleluja!
V: Dobrořeč, má duše, Hospodinu, *
celé nitro mé, jeho svatému jménu!
(Řím 5:5, Ž 103:1)

Kolekty

Pane Bože,
ty jsi vyučil srdce svého věrného lidu
sesláním světla Ducha svatého.
Naplň nás týmž Duchem,
abychom mohli milovat to, co je dobré a správné
a stále se radovali v jeho potěšení.
Prosíme o to skrze Ježíše Krista,
našeho Spasitele a Pána,
který žije a vládne s Tebou a Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i navěky.
Amen.
(LCA trad.)

nebo

Všemohoucí a milosrdný Bože,
ty jsi seslal o Letnicích svého svatého Ducha,
aby Kristovi učedníci odvážně hlásali dobrou zprávu.
Vyšli i nás v síle téhož Ducha,
abychom mohli rozšiřovat oheň tvé lásky.
Prosíme o to skrze Ježíše Krista,
našeho Spasitele a Pána,
který žije a vládne s Tebou a Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i navěky.
Amen.
(LCA nová)

nebo

Mocný Bože,
vdechuješ do našich kostí život
a tvůj Duch světu přináší pravdu.
Sešli nám tohoto Ducha,
proměň nás svojí pravdou
a dej nám jazyk pro hlásání tvého evangelia
skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána
kterého s tebou a Duchem svatým ctíme a chválíme
jako jediného Boha nyní i navěky.
(ELCA)

První čtení

Sk 2:1-21 nebo Ez 37:1-14

Mezizpěv

Ž 104:24-34;35b

nebo

1. Alleluia Emitte Spiritum tuum

Haleluja.
Sesíláš-li svého ducha,
jsou stvořeni znovu,
a tak obnovuješ tvářnost země.
(Ž 104:30)

Druhé čtení

Ř 8:22-27

2. Alleluia Veni Sancte Spiritus

Přijď Duchu svatý
naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.
(může následovat sekvence Veni Sancte Spiritus)

Evangelium

J 15:26-27;16:4b-15

Přímluvy

Modleme se za vylití Ducha svatého na církev.
  • Děkujeme ti, svatý Otče, že jsi, jak Tvůj Syn přislíbil, dal o Letnicích svého Ducha všemu svému lidu. Vylévej ho i na svoji církev v dnešním světě a obdarovávej křesťany hojností jeho darů.
  • Svým Duchem jsi vnesl světlo do temnot a řád do chaosu při stvoření světa. Kéž se tvůj Duch vznáší i nad zmatky současného světa a přináší světlo osamělým, rezignovaným a zlomeným lidem.
  • Tvůj Duch se dotkl srdcí těch, kteří slyšeli Petra kázat evangelium. Rozjasni i svědomí těch, kdo slyší tvé slovo a přesvěč je o jeho pravdě, aby se mohli odvrátit od svých hříchů a přijali dar odpuštění.
  • Ty jsi dal Ducha svatého všem, kdo v den Letnic přijali křest. Ať tvůj Duch obnoví víru všech kdo byli pokřteni, aby zůstávali v učení apoštolů, sdílení darů, v lámání eucharistického chleba a v modlitbách církve za svět.
Bože, sjednotil jsi lidi z mnoha různých národů a kultur Duchem svatým. Přiveď k sobě ty, kdo byli rozděleni nedorozuměním, nedůvěrou a nenávistí a spoj nás s nimi i se zástupy andělů, kteří ti vzdávají věčnou slávu skrze Ježíše Krista,našeho Pána, terý žije a vládne s Tebou a Duchem svatým jako jeden Bůh nyní i navěky.
Amen.

Zbylé liturgické texty mohou být stejné jako v roce A