Uvedení Páně do chrámu

Autor:
Publikováno:

Lidově Hromnice, dříve také Očišťování Panny Marie. Slaví se 2. února. Liturgická barva bílá. V předpostí je vhodné vynechat Haleluja.

Vstupní část bohoslužby je vhodné pojmout jako průvod světla (uspořádání dle Thomase L. Weitzela).

nebo


Vstupní antifona

Hospodina budu chválit po celý svůj život,
svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu. (Ž 146,2)

Kolekta

- luterská:

Pane Ježíši Kriste, ty jsi světlo světa.
Prosíme tě:
Osviť naše srdce a smysly.
abychom poznali, že ty jsi náš Spasitel,
a uprostřed temnoty žili v tvém světle.
Ty, který s Otcem a Duchem svatým
žiješ a kraluješ od věků na věky.

- anglikánská:

Všemohoucí a věčný Bože, prosíme pokorně tvou vznešenost:
Jako byl tvůj jednorozený Syn tohoto dne představen v chrámě v našem lidském těle,
tak abychom i my byli představeni tobě s ryzím a čistým srdcem;
skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

- dle Tagzeitenbuch:

Bože, původče všeho světla,
Simeon a Anna viděli v chrámu tvého Syna a oslavovali jej jako Spasitele.
Veď svým Duchem i nás k tomu, abychom uviděli spásu,
kterou jsi připravil Izraeli a všem národům
v Ježíši Kristu, našem Pánu,
který je s tebou a Duchem svatým oslavován navěky.

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Pán je světlo národů. Pán je sláva svého lidu.

Texty

Mal 3,1-4 nebo Exodus 13,1.2.14-16 nebo 1S 1, 21-28
Ž 103,1-4
Žid 2,14-18 nebo 1 Petrova 2, 1-10
Lk 2,22-35

Přímluvy

Věčný, náš Bože! Děkujeme ti za Ježíše - dítě Marie, tvého Syna a našeho bratra. Skrze něho prosíme o tvou dobrotu a voláme:
Pane smiluj se!

Pomoz, aby náš dík při tomto svátku představení narozeného Ježíše v chrámě vycházel ze srdce a radost z tebe byla mezi námi poznat v Duchu života, důvěry a vnímavosti. Voláme tě:
Pane smiluj se!

Opatruj nás, abychom nebudovali svět, který by tě neznal. Požehnej nám, abychom našim dětem a všem budoucím generacím připravovali půdu pro dobrý prospěch, pravý mír a skutečnou důstojnost člověka. Voláme tě:
Pane smiluj se!

Prosíme za ty, jimž jsme zavázáni v lásce a pozornosti, i za ty, kterým se raději vyhýbáme. Prosíme o moudrost pro mladé a trpělivost pro staré. Prosíme za ty, kdo vládnou, i za prosté lidi. Voláme tě:
Pane smiluj se!

Pomoz, abychom mohli společně přispět k novému světu, k životu v důvěře, radosti a vděčnosti, k zemi, která by byla dobrým místem k bydlení. Daruj nám své požehnání pro všechny dny našeho života. Voláme tě:
Pane smiluj se!

Preface

- starokatolická:

Je to dobré a spravedlivé,
abychom ti, Pane, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože,
vždy a všude děkovali.
Neboť dnes nesla Maria svého věčného Syna do chrámu;
Simeon osvícený Duchem ho chválí
jako slávu tvého lidu Izraele
a jako světlo osvícení pohanů.
Prorokyně Anna jej prohlašuje za vykupitele
a chválí jeho jméno.
Se Simeonem a Annou vycházíme radostně vstříc
svému Spasiteli
a zpíváme (voláme) s anděly a svatými
chválu tvé velebnosti:

- dle LCMS:

Je vskutku dobré, správné a spasitelné,
že máme ve všech časech a na všech místech
vzdávat díky tobě, svatý Pane,
všemohoucí Otče, věčný Bože,
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

On, který sdílí tvoji věčnou nádheru v lidském těle
byl tento den uveden do tvého chrámu
a zjeven Duchem jako sláva Izraele a světlo všech lidí.

A proto se všemi nebeskými zástupy
chválíme a velebíme tvé slavné jméno
a zpíváme píseň ke tvé slávě: Svatý...

Po přijímání

Bože, splnil jsi očekávání Simeonovo, že nezemře, dokud se nesetká s Kristem. I my jsme v chlebu a vínu svaté večeře směli uvidět tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy - Krista, našeho Pána. Dej, ať se s ním také shledáme v jeho slávě. Neboť on s tebou žije a kraluje navěky věků.

Poslání

Ježíš k nim opět promluvil a řekl: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života." (Jan 8,12)

Písně

EZ 166 Pán Bůh je přítomen
   243 K chvále Pána Boha svého (před evangeliem)
   422 Ó světlo světa, Ježíši

DEZ 647 Kriste, Synu jediný
    651 Dávno je to

Svítá 393  Vánoční prosba
      456  Před tebou (Taize)